ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

รอง มทน.4 ผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.ต.สันทัด เมืองคำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กอ.รมน.และคณะ


วันที่ 25 เม.ย.62 : 1330 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4 ผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.ต.สันทัด เมืองคำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กอ.รมน.และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อชี้แจง แนะแนวทางการตรวจสอบภายในและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค 4 และ กอ.รมน.จังหวัด นศ. ประจำปีงบประมาณ 2562”


สำหรับการตรวจสอบภายในฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการตรวจสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยที่รับตรวจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีความโปร่งใส สามารถรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกได้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่การประกันคุณภาพงานการตรวจสอบภายในอีกด้วย