ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม พลโท วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช

การประชุม คณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566