ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

ระเบียบรุ่น

ระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ว่าด้วยการบริหารจัดการ รุ่น จปร.๓๒ พ.ศ.๒๕๕๖

-----------------------------------------------------------------------------
    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ว่าด้วยการบริหารจัดรุ่น จปร.๓๒  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงขอวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑     ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ว่าด้วยการบริหารจัดการ รุ่น จปร.๓๒ พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่  ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เป็นต้นไป       
ข้อ ๓    ให้ยกเลิก  ระเบียบรุ่น  จปร.๓๒  ว่าด้วยการบริหารจัดการรุ่น จปร.๓๒  พ.ศ.๒๕๔๘ และบรรดาระเบียบ  คำสั่ง  หรือหลักเกณฑ์อื่นใด  ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔    ในระเบียบนี้
            ๔.๑ “คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒” หมายความว่า  กลุ่มผู้แทนสมาชิก จปร.๓๒ ที่ได้รับความไว้วางใจ          จากสมาชิกส่วนใหญ่ ให้บริหารจัดการกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรุ่น จปร.๓๒ ซึ่งมีวาระการบริหารสมัยละ ๒ ปี  ประกอบด้วย
                   ๔.๑.๑ คณะกรรมการกลาง                             จำนวน  ๑ คณะ
                   ๔.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา                       จำนวน  ๑ คณะ
                   ๔.๑.๓ คณะกรรมการภาค                               จำนวน  ๔ คณะ  (ภาคละ ๑  คณะ )
            ๔.๒ “คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า  คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ ส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กทม. หรือเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง  รวมทั้งสมาชิกอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนได้อย่างสมบูรณ์  ประกอบด้วย                                        
                   ๔.๒.๑ ประธานกรรมการ จปร.๓๒                 จำนวน  ๑ นาย
                   ๔.๒.๒ รองประธานกรรมการ จปร.๓๒           จำนวน  ๒ นาย แต่ไม่เกิน    ๖  นาย
                   ๔.๒.๓ เลขานุการ จปร.๓๒                           จำนวน  ๑ นาย
                   ๔.๒.๔ กรรมการกลางฝ่ายต่างๆ (ประธานกรรมการ จปร.๓๒ เป็นผู้พิจารณาจัดตามความเหมาะสม)
            ๔.๓ “คณะกรรมการที่ปรึกษา” หมายความว่า    คณะกรรมการที่มาจากอดีตประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือสมาชิก จปร.๓๒  ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม ในการที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารรุ่น ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา จำนวน ๑ นาย  และกรรมการที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน ๒๐ นาย
            ๔.๔ “คณะกรรมการภาค” หมายความว่า  คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒  ที่รับราชการอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ และใต้ (แบ่งจังหวัดตามกองทัพภาคของ ทบ.) ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ประกอบด้วย
                   ๔.๔.๑ ประธานกรรมการภาค                        จำนวน  ๑  นาย
                   ๔.๔.๒ รองประธานกรรมการภาค                  จำนวน  ๑  นาย แต่ไม่เกิน ๓ นาย
                   ๔.๔.๓ เลขานุการภาค                                  จำนวน  ๑  นาย    
                   ๔.๔.๔ กรรมการภาค ฝ่ายต่างๆ (ประธานกรรมการภาค เป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งตามความเหมาะสม)
            ๔.๕ “กรรมการรุ่น”  หมายความว่า  สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบความไว้วางใจให้รับผิดชอบงาน          ที่เกี่ยวกับรุ่น  โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการรุ่น        
            ๔.๖ “ สมาชิก  จปร.๓๒ ” หมายความว่า  สมาชิก จปร.รุ่นที่ ๓๒ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท ประกอบด้วย             
                   ๔.๖.๑ สมาชิกสามัญ จปร.๓๒ หมายความว่า  นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๒ ในส่วนที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑ และ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑ เหล่า ทบ.
                   ๔.๖.๒ สมาชิกวิสามัญ จปร.๓๒ หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ จปร.๓๒ หรือ สมาชิกนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ เหล่าอื่น ที่เปลี่ยนมาเป็นเหล่า ทบ.ภายหลัง  แต่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก  โดยการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผ่านการรับรองของสมาชิกรุ่น จปร.๓๒ และผ่านการเห็นชอบ ของ คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒  โดยปฏิบัติตาม ระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ว่าด้วยสมาชิกวิสามัญ จปร.๓๒ พ.ศ.๒๕๕๖    
                    ๔.๖.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ จปร.๓๒  หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ จปร.๓๒ และสมาชิกวิสามัญ จปร.๓๒  แต่เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี  เป็นประโยชน์แก่รุ่น มีความประพฤติเรียบร้อย  จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิก จปร.๓๒  มีความรักและผูกพันกับรุ่น จปร.๓๒ อย่างจริงใจ  โดย คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ เห็นชอบอย่างน้อย ๓๐ นาย (ประธานกรรมการ จปร.๓๒ เป็นผู้เสนอ)  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ และ  ให้ออกหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก จปร.๓๒  ในโอกาสที่เหมาะสม  สำหรับ การพ้นสภาพสมาชิก ให้ปฏิบัติตามระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ว่าด้วยสมาชิกวิสามัญ จปร.๓๒  พ.ศ.๒๕๕๖  ที่มีผลบังคับใช้
            ๔.๗ “ครอบครัว”  หมายความว่า  บิดา มารดา ภรรยา, บุตร - ธิดา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของสมาชิก จปร.๓๒    ทั้งนี้ไม่รวมถึงภรรยาที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับและบุตรบุญธรรม
            ๔.๘ “เงินรุ่น” หมายความว่า  เงินรายได้ของรุ่นจากการเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิก, จากการหารายได้   ของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒, จากการบริจาค หรือจากเงินรายได้ประเภทอื่นๆ ที่เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบ      ของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
            ๔.๙ “ยอดเดิม” หมายความว่า  จำนวนเงินรุ่นคงเหลือครั้งล่าสุดจากการตรวจสอบทางบัญชีของเหรัญญิก
            ๔.๑๐“รายรับ” หมายความว่า  เงินรายได้ทั้งหมดที่ได้มาเป็นเงินรุ่นในวงรอบของการตรวจสอบทางบัญชี     ครั้งล่าสุด          
            ๔.๑๑ “รายจ่าย” หมายความว่า เงินรายจ่ายทั้งหมดที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ และคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ อนุมัติให้จ่ายออกไป เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรุ่นในวงรอบของการตรวจสอบทางบัญชี        ครั้งล่าสุด
            ๔.๑๒ “คงเหลือ”  หมายความว่า  เงินรุ่นที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน  จากการตรวจสอบทางบัญชีของเหรัญญิก ภายหลังจากหักลบกับรายรับ - รายจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยประธานกรรมการ จปร.๓๒ ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
            ๔.๑๓ “เงินสวัสดิการ”  หมายความว่า  เงินรุ่นส่วนหนึ่งที่จ่ายไปเพื่อช่วยเหลือสมาชิก และ/หรือ ครอบครัว   ตามหลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ รวมไปถึงที่ คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ จะได้กำหนดขึ้นใหม่ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อ  ๕   ให้เลขานุการ จปร.๓๒  รักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑
ที่มาของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
ข้อ  ๖    ที่มาของคณะกรรมการกลาง
             ๖.๑ ประธานกรรมการ จปร.๓๒ ได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในการจัดงานสังสรรค์ “จปร.๓๒ สัมพันธ์”ประจำปี  หรือประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมวาระพิเศษ โดยมีกระบวนการที่ได้มาตามลำดับดังนี้.-   
                   ๖.๑.๑ สมาชิกคนหนึ่งคนใดเสนอชื่อของสมาชิกที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒  โดยสามารถเสนอชื่อของตนเองได้  แล้วนำไปรวมกับรายชื่อที่คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒พิจารณาเสนอชื่อของสมาชิก ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒  อีก ๕ - ๑๐ นาย
                   ๖.๑.๒ คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง  จำนวน ๕ นาย เพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนที่บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับจากสมาชิก จปร.๓๒ โดยรวม
                   ๖.๑.๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งรายชื่อตามที่สมาชิก จปร.๓๒ เสนอและที่คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒พิจารณาคัดเลือกส่งเป็นแบบสอบถามไปไปยังสมาชิก จปร.๓๒ ทุกคน  ก่อนการเลือกตั้ง ๓๐ วัน เพื่อให้สมาชิก จปร.๓๒  ได้เลือกบุคคลที่ต้องการ ๑ นาย แล้วส่งกลับมายังคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ๗ วัน   ทั้งนี้  สมาชิกมีสิทธิ์เลือกสมาชิก จปร.๓๒  ที่ไม่อยู่ในรายชื่อที่เสนอไป ก็ได้
                    ๖.๑.๔ คณะกรรมการเลือกตั้งประชุมนับผลการลงคะแนนที่สมาชิก จปร.๓๒ ตอบกลับมา  โดยเรียงลำดับสมาชิก จปร.๓๒ ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด  ๓ ลำดับแรก เพื่อนำรายชื่อทั้ง ๓ นายนี้ ไปเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง  ในการจัดงานสังสรรค์ “จปร.๓๒ สัมพันธ์” ประจำปี ก่อนที่ ประธานกรรมการ จปร.๓๒ท่านเดิมจะหมดวาระหรือประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมวาระพิเศษ
                   ๖.๑.๕ คณะกรรมการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.๓๒ ระหว่างงานสังสรรค์ “จปร.๓๒ สัมพันธ์” ประจำปีหรือการประชุมฯ สมาชิก จปร.๓๒ ที่เข้าร่วมงานจะเลือกผู้ที่ตนเองพิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒ มากที่สุด จำนวน ๑ นาย จากจำนวน ๓ นายที่ผ่าน    การลงคะแนน ตามข้อ ๖.๑.๔ โดยเลือกรายชื่อใส่   ลงในกล่องเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ จปร.๓๒  ที่เตรียมไว้  แต่ละชื่อที่ถูกเลือกจะได้ ๑ คะแนนเท่ากัน
                    ๖.๑.๖  ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในลำดับที่  ๑   คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒ ท่านใหม่  ผู้ที่คะแนนรวมเป็นลำดับที่ ๒ และ ๓ เป็นรองประธานกรรมการ จปร.๓๒  ท่านที่ ๑ และ ๒ ตามลำดับโดยอัตโนมัติ
                    ๖.๑.๗ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดในลำดับที่  ๑  เท่ากัน  ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒            คนเดิมเป็นผู้ชี้ขาด  ว่าจะให้ใครปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒  คนใหม่ต่อไป และในกรณีที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ คนเดิม เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดในลำดับที่  ๑  ด้วย  ก็ให้ถือว่าประธานกรรมการ จปร.๓๒ คนเดิม  ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
                    ๖.๑.๘ ในกรณีที่ไม่มีการจัดงานสังสรรค์ “จปร.๓๒ สัมพันธ์” ประจำปีหรือการประชุม ฯ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งส่งแบบสอบถามตามข้อ ๖.๑.๔ ไปให้สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒ มากที่สุด จำนวน ๑ นาย จากจำนวน ๓ นาย แล้วตอบกลับมาภายใน ๑๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่ส่งแบบสอบถามไป โดยการนับคะแนนให้เป็นไป ตามข้อ ๖.๑.๖ และข้อ ๖.๑.๗
            ๖.๒ประธานกรรมการ จปร.๓๒ คนใหม่ จะเลือกรองประธานกรรมการ จปร.๓๒ เพิ่มเติมได้อีก รวมแล้ว  ไม่เกิน ๖ นาย และคณะกรรมการที่ปรึกษาตามจำนวนที่กำหนด และเลือกสมาชิกขึ้นมา ๑ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ จปร.๓๒
            ๖.๓  ประธานกรรมการ จปร.๓๒  รองประธานกรรมการ จปร.๓๒ เลขานุการ จปร.๓๒   และคณะกรรมการที่ปรึกษา  จะประชุมหารือกันเพื่อพิจารณาจัดตั้งกรรมการกลางฝ่ายต่าง ๆ   ขึ้นตามความเหมาะสม  โดยรวมแล้วไม่เกิน ๕๐ นาย และผู้ช่วยเลขานุการ จปร.๓๒ ไม่เกิน ๒ นาย รวมทั้งให้การเห็นชอบประธานกรรมการภาค  ที่สมาชิกภาคเสนอขึ้นมา โดยการตกลงใจของประธานกรรมการ จปร.๓๒ ถือเป็นอันสิ้นสุด  จากนั้นประกาศรายชื่อของคณะกรรมการกลางทั้งหมดให้สมาชิกทุกนายทราบภายใน ๓๐วัน  นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งข้อ ๗  ที่มาของคณะกรรมการภาค
            ๗.๑  สมาชิกแต่ละภาคหรือคณะกรรมการภาคเดิมที่จะหมดวาระ  จัดการเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือกประธาน กรรมการภาคของตนเองขึ้นมาภาคละ ๑ นาย เพื่อเป็นผู้นำในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก จปร.๓๒  ที่ปฏิบัติงานในภาคให้สอดคล้องและสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลาง ตลอดจนดูแลสวัสดิการและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคนั้น  ๆ ตามความเหมาะสม
            ๗.๒ ประธานกรรมการภาค ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งกรรมการภาคฝ่ายต่าง ๆ ขึ้น  ตามความเหมาะสม  โดยรวมแล้วไม่เกิน ๒๐ นาย แล้วส่งรายชื่อคณะกรรมการภาค  ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒ ทราบ                 ภายใน ๓๐  วัน  ภายหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกลางให้ดำรงตำแหน่ง
ข้อ  ๘   วาระของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
             ๘.๑  ประธานกรรมการ จปร.๓๒  และ ประธานกรรมการภาค  อยู่ในตำแหน่งสมัยละ  ๒  ปี และเป็นติดต่อกัน ได้ ๒ สมัย จากนั้นให้เว้นการลงสมัครเป็นประธานกรรมการ  ๑ สมัย เมื่อครบการเวลาเว้นระยะการลงสมัครแล้ว  จึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อสมัครเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒  หรือประธานกรรมการภาค  ได้ใหม่  หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ จะพิจารณาเป็นเอกฉันท์
             ๘.๒ คณะกรรมการกลาง  คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการภาค  มีวาระตามวาระการบริหารงานของประธานกรรมการ จปร.๓๒  โดยสามารถเป็นได้ต่อเนื่องหากประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือ      ประธานกรรมการภาค  ไว้วางใจคัดเลือก
ข้อ  ๙    การพ้นหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒
             ๙.๑  ครบอายุตามวาระ  ๒  ปี
             ๙.๒ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒
             ๙.๓  คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒  มีมติ ๒ใน ๓ ให้ออกจากการเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒ เนื่องจาก   มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง เช่น การประพฤติผิดฉ้อโกงทางการเงิน การล่วงละเมิดทางเพศ       การวิกลจริต  เป็นต้น
            ๙.๔ สมาชิก จปร.๓๒  เกินกว่ากึ่งหนึ่งลงชื่อให้ออกจากการเป็นประธานกรรมการ จปร.๓๒
            ๙.๕  ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ ได้
            ๙.๖  เสียชีวิต
ข้อ ๑๐   การปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการกลางพ้นหน้าที่
            ๑๐.๑ หากคณะกรรมการพ้นหน้าที่  เนื่องจากข้อ  ๘.๒ และข้อ ๙.๑ ให้คณะกรรมการกลางชุดเดิม          จัดให้มีการประชุมระหว่างสมาชิกขึ้น  เพื่อดำเนินการตามข้อ ๖  (ที่มาของคณะกรรมการกลาง)
            ๑๐.๒ หากประธานกรรมการ จปร.๓๒  พ้นหน้าที่ตามข้อ ๙.๒ ถึงข้อ ๙.๖  ให้รองประธานกรรมการ จปร.๓๒ (๑)ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ จนครบวาระที่เหลือ และหากรองประธานกรรมการ จปร.๓๒ (๑)          ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ ได้ ให้รองประธานกรรมการ จปร.๓๒ (๒) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ จนครบวาระที่เหลือ  นอกเหนือจากนี้ให้ทำการเลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.๓๒ใหม่  ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๑   การพ้นหน้าที่ของประธานกรรมการภาค และคณะกรรมการภาค ให้ใช้แนวทางในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ตามลำดับโดยอนุโลม

หมวด ๒
โครงสร้าง  การจัด บทบาท  อำนาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
ข้อ ๑๒  โครงสร้างการจัดของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒  รายละเอียดตามผนวก ที่แนบ
ข้อ ๑๓ บทบาทของกรรมการรุ่น
            กรรมการรุ่น ทุกนาย ควรมีความสมัครใจที่จะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ที่กำหนด และที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ อย่างเต็มความสามารถ โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง     และควรแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกนายอื่น  ๆ อยู่เสมอ
ข้อ ๑๔  อำนาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการ จปร.๓๒
            ๑๔.๑ อำนาจ
                      ๑๔.๑.๑ แต่งตั้ง/ถอดถอน กรรมการรุ่นนายหนึ่งนายใด หากจะกระทำมากกว่า ๑ นาย จะดำเนินการ ได้ครั้งละไม่เกิน  ๑ ใน ๔ ของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒  ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
                     ๑๔.๑.๒ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                      ๑๔.๑.๓ อนุมัติการขอแก้ไขระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ตามมติของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                     ๑๔.๑.๔ อนุมัติและสั่งจ่ายเงินรุ่นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หรือเพื่อการอื่น โดยยึดหลัก ว่าจะต้องเป็นไปเพื่อรุ่นหรือในนามของรุ่นเป็นส่วนรวมเท่านั้น
                     ๑๔.๑.๕ เรียกประชุมกรรมการรุ่น  และ/หรือ  คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                     ๑๔.๑.๖ ตกลงใจเรื่องต่าง ๆ ในนามของรุ่นโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการรุ่น     จปร.๓๒  ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนซึ่งจำเป็น ต้องตกลงใจให้ทันเวลา เพื่อป้องกันผลเสียหายอย่างร้ายแรง    ที่อาจเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของรุ่น  หรือสมาชิกคนหนึ่งคนใดภายในรุ่น
            ๑๔.๒    หน้าที่และความรับผิดชอบ
                       ๑๔.๒.๑ กำหนดนโยบายเพื่อให้การบริหารงานรุ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                     ๑๔.๒.๒ เป็นผู้แทนในนามของรุ่นเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมหรือกิจกรรมการอื่นๆ ที่รุ่น จปร.๓๒ ควรเข้าไปมีส่วนร่วม
                     ๑๔.๒.๓ ดูแลทุกข์ – สุข  ของสมาชิกเพื่อให้ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้จากการเป็นสมาชิก
                     ๑๔.๒.๔ ลงนามรับทราบยอดเงินรุ่นที่คงเหลืออยู่ในบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินรุ่นที่เหรัญญิก จปร.๓๒สรุปมาให้ทราบทุกเดือน
                     ๑๔.๒.๕ เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                     ๑๔.๒.๖ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับสมาชิกและจัดให้มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและครอบครัว “งาน จปร.๓๒ สัมพันธ์” ปีละ ๑  ครั้ง
                     ๑๔.๒.๗ จัดให้มีการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ประชุมแถลงผลงานทุก รอบ ๖ เดือน) โดยแจ้งกำหนดวันประชุม วาระการประชุม ให้กรรมการรุ่นทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน                      
                    ๑๔.๒.๘ อำนวยการและกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                    ๑๔.๒.๙ ส่งมอบหน้าที่และหลักฐานต่าง ๆ และข้อมูลด้านการเงินให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒  คนใหม่ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้ทราบผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.๓๒ คนใหม่แล้ว  ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕  อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของรองประธานกรรมการ จปร.๓๒
            ๑๕.๑ เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของประธานกรรมการ จปร.๓๒ ในการบริหารงานและกำหนดนโยบาย
            ๑๕.๒ เป็นผู้แทนของประธานกรรมการ จปร.๓๒ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ทางสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย          
            ๑๕.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จปร.๓๒
ข้อ ๑๖ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ จปร.๓๒
            ๑๖.๑ เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ จปร.๓๒ ในการบริหารงานและกำหนดนโยบาย
            ๑๖.๒ เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ จปร.๓๒ ในการประสานงาน กำกับดูแล และตรวจสอบทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรุ่นของเหรัญญิก  และคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
            ๑๖.๓ ช่วยเหลือประธานกรรมการ จปร.๓๒ ในการติดต่อประสานงานกับกรรมการกลางฝ่ายต่าง ๆ และประธานกรรมการภาค
            ๑๖.๔ จัดเตรียมการประชุม ,  ร่างวาระการประชุม  และจดบันทึกประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการประชุม                
            ๑๖.๕ สรุปแผนงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
            ๑๖.๖ ร่าง- แก้ไข – ปรับปรุง และ พัฒนาระเบียบรุ่นให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            ๑๖.๗ เก็บรักษาเอกสาร ระเบียบรุ่นและธรรมเนียมต่าง ๆ
ข้อ ๑๗ อำนาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบของเหรัญญิก จปร.๓๒
            ๑๗.๑ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินรุ่นให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะต้องสรุปบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินรุ่นให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒ ลงนามรับทราบทุกเดือนและส่งสำเนาให้กับกรรมการส่วนปฏิบัติการข่าวสารและข้อมูล และจัดทำหนังสือเวียนหรือข้อมูลลงเผยแพร่ให้กับสมาชิก จปร.๓๒ ทุกนายรับทราบ     ทางจดหมายหรือทางเว็บไซท์รุ่นทุกวงรอบ ๖ เดือน (มิ.ย. และ ธ.ค.)
            ๑๗.๒   สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินรุ่นแถลงต่อที่ประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
            ๑๗.๓   รับผิดชอบการฝากเงิน-ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “จปร.๓๒”  ตามอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินของประธานกรรมการ จปร.๓๒ และมติของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ หากเกินอำนาจอนุมัติของประธานกรรมการ จปร.๓๒
            ๑๗.๔   สำรองเงินรุ่นจ่ายให้กรรมการต่าง ๆ ตามที่กำหนด และตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินเพื่อสรุปรายงาน  ให้คณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ พิจารณาระหว่างการประชุมที่สำคัญ และเรียกเงินสำรองคืนก่อนกรรมการ          หมดวาระ ๑๐ วัน     
            ๑๗.๕   เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ จปร.๓๒
ข้อ ๑๘ ความรับผิดชอบของกรรมการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
            ๑๘.๑ ดำเนินการ กำหนด และจัดทำยุทธศาสตร์ จปร.๓๒
            ๑๘.๒ วางแผน ควบคุม ประสานงาน และกำกับดูแล กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
            ๑๘.๓ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
            ๑๘.๔ ทบทวนยุทธศาสตร์และปรับปรุงให้ทันสมัย ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
ข้อ ๑๙   ความรับผิดชอบของกรรมการส่วนกิจกรรมและสันทนาการ
            ๑๙.๑ วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ                  ๑๙.๒ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอยู่เสมอ
            ๑๙.๓ จัดให้มีกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ -รุ่นน้อง, นตท.๒๑๓๗ ส่วนราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ โดยประสานงานกับกรรมการส่วนปฏิบัติการข่าวสารและข้อมูลอย่างใกล้ชิด
            ๑๙.๔ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว จปร.๓๒
            ๑๙.๕ จัดให้มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “จปร.๓๒ สัมพันธ์” ปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๐ ความรับผิดชอบของกรรมการส่วนจัดหารายได้
            ๒๐.๑ ติดตามสอบถามการเก็บเงินบำรุงประจำปีของสมาชิก ทั้งโดยตรงและผ่านประธานกรรมการภาค
            ๒๐.๒  ระดมทุนจากสมาชิกบริจาคในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
            ๒๐.๓ วางแผนและดำเนินการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันยิงปืน การจัดมหกรรมประกวดพระเครื่องและพระบูชา เพื่อหารายได้เข้ารุ่นโดยประสานงานกรรมการส่วนกิจกรรมและสันทนาการ  และกรรมการอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด
ข้อ ๒๑ ความรับผิดชอบของกรรมการส่วนปฏิบัติการข่าวสารและข้อมูล
            ๒๑.๑ จัดทำทำเนียบรุ่น จปร.๓๒ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            ๒๑.๒   เป็นศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกทุกคน
            ๒๑.๓    วางแผนและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาพพจน์ของรุ่นที่ปรากฏสู่สาธารณชนเป็นภาพที่ดีและเหมาะสม
            ๒๑.๔    จัดการบริหารเว็บไซต์รุ่นและเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของรุ่น
            ๒๑.๕    รวมรวมเอกสาร ภาพถ่าย ภาพวิดีโอ กิจกรรมต่าง ๆ ของรุ่น
            ๒๑.๖ รวบรวมข้อมูล - ข่าวสารของสมาชิกและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จปร.๓๒ จัดทำเป็นหนังสือเวียน เพื่อแจกจ่ายหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์รุ่นเพื่อให้กับสมาชิกทราบ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ประมาณสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน  มี.ค., มิ.ย., ก.ย.,ธ.ค.
            ๒๑.๗    เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
ข้อ ๒๒    ความรับผิดชอบของกรรมการส่วนสนับสนุนและสวัสดิการ
            ๒๒.๑   วางแผน  ช่วยเหลือและดูแลสวัสดิการให้แก่สมาชิก จปร.๓๒ โดยประสานกับประธานกรรมการภาคต่าง ๆ  อย่างใกล้ชิด
            ๒๒.๒   ประสานงาน อำนวยการ จัดการ และสนับสนุน สมาชิก จปร.๓๒ ในการดำเนินการด้านสวัสดิการ
            ๒๒.๓ ประสานงาน อำนวยการ จัดการ และสนับสนุน การร่วมแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจ แก่บุคคล และหรือในโอกาสต่างๆ
            ๒๒.๔   ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก  ต่อกรรมการส่วนอื่น ตามความเหมาะสม
            ๒๒.๕   ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ต่อบุตร-ธิดา ของสมาชิก จปร.๓๒ ในการประกอบอาชีพ            ที่เหมาะสม
ข้อ ๒๓  อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
             ๒๓.๑ เข้าร่วมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ ในโอกาสการประชุมต่าง ๆ
             ๒๓.๒ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการ จปร.๓๒ และคณะกรรมการกลาง  ในเรื่องต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของรุ่น จปร.๓๒
             ๒๓.๓ พิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานเป็นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกลางในเรื่องที่เห็นสมควรกำหนด เป็นแนวทาง  ในการกำหนดนโยบายรุ่น จปร.๓๒
ข้อ ๒๔ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  ของประธานกรรมการภาค
            ๒๔.๑    เป็นศูนย์รวมน้ำใจของสมาชิกในแต่ละพื้นที่ภาคและเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง     กับสมาชิก
            ๒๔.๒   คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการภาคเพื่อบริหาร จัดการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายรุ่นตลอดจนการประสานงานกับคณะกรรมการกลางอย่างใกล้ชิด
            ๒๔.๓   เป็นผู้แทนของรุ่นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ภาคของตนเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการกลาง
            ๒๔.๔   สอดส่อง – ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก จปร.๓๒ และครอบครัวภายในพื้นที่ภาคของตนเพื่อให้ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้จากการเป็นสมาชิกอย่างครบถ้วน
            ๒๔.๕   จัดทำทำเนียบรุ่นในส่วนของพื้นที่ภาคและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิกให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            ๒๔.๖    ติดตามและเก็บเงินบำรุงรุ่นรายปีของสมาชิกภายในภาค แล้วส่งมอบให้ เหรัญญิกรุ่น  
            ๒๔.๗   บริหารงบประมาณที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
            ๒๔.๘   ร่วมประชุมคณะกรรมการรุ่นหรือจัดผู้แทนที่เป็นกรรมการภาคสามารถและตกลงใจได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จปร.๓๒
ข้อ ๒๕  อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ของกรรมการภาค ให้พิจารณาใช้แนวทางตามข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๒๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของสมาชิก จปร.๓๒
            ๒๖.๑  สมาชิก จปร.๓๒ ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ทางคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ จัดให้มีขึ้นทุกกิจกรรม
            ๒๖.๒   สมาชิก จปร.๓๒ ทุกคนมีสิทธิร้องเรียนผ่านทางประธานกรรมการภาคของตน หรือกรรมการ จปร.๓๒ คนอื่น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือถูกกลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม               ในกรณีต่าง  ๆ
            ๒๖.๓   สมาชิก จปร.๓๒ ควรจะติ – ชม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จปร.๓๒ และให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์  ในการบริหารงานของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
            ๒๖.๔    ส่งข่าวสารของตน และ/หรือ เพื่อนสมาชิก จปร.๓๒ คนอื่น ๆ ให้ประธานกรรมการภาคของตนทราบ             เพื่อปรับปรุง – แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            ๒๖.๕   จ่ายเงินค่าบำรุงของแต่ละปี สำหรับการเป็นสมาชิก จปร.๓๒ ให้ครบถ้วน (ยกเว้น สมาชิกกิตติมศักดิ์) โดยผ่านทางประธานกรรมการภาคของตน หรือกรรมการรุ่นท่านใดท่านหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของรุ่นโดยส่วนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด  ๓
แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
ข้อ ๒๗    แนวทางการปฏิบัติงาน     
            ๒๗.๑   กำหนดยุทธศาสตร์ จปร.๓๒ ตามห้วงระยะเวลา และจัดทำแผนงานรองรับ เพื่อสนับสนุน    ให้สมาชิก จปร.๓๒ ได้เป็นกลไกหลักในการสร้างความก้าวหน้าของประเทศ  การสร้างความมั่นคงทางทหาร และความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน  ตลอดจนสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและครอบครัว
            ๒๗.๒   คณะกรรมการกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รุ่น จปร.๓๒ และแผนงานต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นมา
            ๒๗.๓   คณะกรรมการภาค (โดยประธานกรรมการภาค) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในภาค  โดยปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกลางและยุทธศาสตร์รุ่น
            ๒๗.๔  การจัดกิจกรรมที่สำคัญของรุ่น จะจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะจัดงานเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการและมีความหลากหลาย ตลอดจนมีความคิดริเริ่มที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รุ่น
ข้อ ๒๘ การใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
            ๒๘.๑   ประธานกรรมการ จปร.๓๒ มีอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายสูงสุด ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และรวมปีละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
                     ๒๘.๑.๑ประธานกรรมการ จปร.๓๒  จะได้รับเงินสำรองจ่ายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสรุปการใช้จ่ายแจ้งให้  เหรัญญิก จปร.๓๒ ทราบ  ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
                     ๒๘.๑.๒ อนุมัติเงิน ตามหมวด ๔  เกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก
                     ๒๘.๑.๓ ค่าเครื่องเขียน – แบบพิมพ์ และค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำหนังสือเวียน
                     ๒๘.๑.๔ ค่าพาหนะ, ค่าน้ำมัน , ค่าโทรศัพท์, ค่าส่งข้อความสั้น, ค่าจัดทำเว็บไซท์รุ่น  ตามที่ใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานของรุ่นเท่านั้น
                     ๒๘.๑.๕ ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ค่ายานพาหนะ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารในความรับผิดชอบ                               ๒๘.๑.๖ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม และค่าเครื่องดื่มในที่ประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                     ๒๘.๑.๗   ให้นำเงินสำรองจ่ายทั้งหมดส่งคืนรุ่นก่อน  ภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค.ของปีที่ครบวาระ
            ๒๘.๒  เหรัญญิก จปร.๓๒ และเลขานุการ จปร.๓๒ มีอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายสูงสุด ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และรวมปีละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้.-
                     ๒๘.๒.๑ เหรัญญิก จปร.๓๒ และเลขานุการ จปร.๓๒ ได้รับเงินแก้ปัญหาไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ      ไว้สำรองจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานของรุ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว และเมื่อใช้ไปแล้วคงเหลือน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้รายงานการใช้จ่ายเพื่อเบิกทดแทนที่สำรองจ่ายไปแล้ว ต่อประธานกรรมการ จปร,๓๒ เมื่อประธานกรมการ จปร.๓๒ อนุมัติ  เหรัญญิก จปร.๓๒  ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับแต่ละท่านจนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ต่อไป
                     ๒๘.๒.๒  ค่าเครื่องเขียน – แบบพิมพ์ และค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสาร
                     ๒๘.๒.๓  ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ค่ายานพาหนะ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารในความรับผิดชอบ
                     ๒๘.๒.๔  ค่าใช้จ่ายของส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้อนุมัติได้  ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
                     ๒๘.๒.๕  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะต้องขออนุมัติจากประธานกรรมการ จปร.๓๒ ก่อน จึงจะใช้จ่ายเงินรุ่นได้
                     ๒๘.๒.๖  ให้นำเงินสำรองจ่ายทั้งหมดส่งคืนรุ่นก่อน ภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค.ของปีที่ครบวาระ
            ๒๘.๓ ประธานกรรมการภาค มีอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายสูงสุด ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และรวม ปีละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้.-
                     ๒๘.๓.๑   ประธานกรรมการภาค จะได้รับเงินแก้ปัญหาไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไว้สำรองจ่ายให้กับสมาชิกตามสิทธิที่พึงมีพึงได้จากการเป็นสมาชิกตาม ระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของรุ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว  โดยประธานกรรมการภาค  จะรายงานเพื่อขอเบิกเงินทดแทนที่สำรองจ่ายไปแล้วต่อประธานกรรมการ จปร.๓๒ เมื่อเงินสำรองจ่ายคงเหลือน้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อประธานกรรมการ จปร.๓๒  อนุมัติ  เหรัญญิก จปร.๓๒  ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับประธานกรรมการภาค จนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ต่อไป
                     ๒๘.๓.๒ ค่าเครื่องเขียน – แบบพิมพ์ และค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารหรือหนังสือเวียน
                     ๒๘.๓.๓ ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ค่ายานพาหนะ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารในความรับผิดชอบ
                     ๒๘.๓.๔ ค่าจัดการประชุมของคณะกรรมการภาคและค่าอาหารผู้ร่วมประชุม รายละไม่เกิน ๒๐๐ บาท                        ๒๘.๓.๕        ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องขออนุมัติจากประธานกรรมการ จปร.๓๒ ก่อน             จึงจะใช้จ่ายเงินรุ่นได้
                      ๒๘.๓.๖   ค่าพาหนะเดินทางของผู้แทนภาคที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒ ภาคละ            ๑ นาย    โดยภาคที่จะได้รับการสนับสนุนได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคใต้  ซึ่งจะได้รับค่าเดินทางไป  - กลับ  ตามระยะทาง จำนวน ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท และค่าอาหาร รายละ  ๒๐๐ - ๕๐๐ บาท
                     ๒๘.๓.๗ ให้นำเงินสำรองจ่ายทั้งหมดส่งคืนรุ่นก่อน ภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค.ของปีที่ครบวาระ
            ๒๘.๔ การจัดการเงินรุ่น
                     ๒๘.๔.๑ เงินรุ่นทั้งหมดหักออก ตามข้อ ๒๘.๑ ถึงข้อ ๒๘.๓ และหักเพิ่มอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวนเท่าไรให้นำฝากธนาคารประเภทประจำ ในนาม จปร.๓๒ จำนวน ๒ บัญชี โดยไม่มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งอัตราส่วนการฝากเงินออกเป็น บัญชีแรก ร้อยละ ๗๐ บัญชีที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ของเงิน       ที่เหลือจากหักออกแล้ว กำหนดผู้มีสิทธิถอนเงินให้ใช้ ๒ ใน ๔ นาย ได้แก่ ประธานกรรมการ จปร.๓๒ รองประธานกรรมการ จปร.๓๒ (๑ นาย)  เลขานุการ จปร.๓๒  และ เหรัญญิก จปร.๓๒  (โดยให้ ประธานกรรมการ จปร.๓๒  ต้องลงนามในการเบิก - ถอน เงินทุกครั้ง)  สมุดบัญชีธนาคารให้เก็บไว้ที่ เหรัญญิก จปร.๓๒  โดยการดำเนินการต้องทำข้อตกลงกับธนาคารว่าเป็นทรัพย์ ของ จปร.๓๒  โดยรวม  การเบิกถอนใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                     ๒๘.๔.๒ เงินรุ่นที่หักออกมาตามข้อ ๒๘.๔.๑  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ให้นำฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก ในนาม จปร.๓๒ จำนวน ๑ บัญชี โดยไม่มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีสิทธิถอนเงินให้ใช้ ๒ ใน ๓ นาย ได้แก่ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก (๑) และ ผู้ช่วยเหรัญญิก (๒)  หรือบุคคลอื่นที่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ เห็นควร  โดยสมุดบัญชีธนาคารให้เก็บไว้ที่ เหรัญญิก จปร.๓๒ การดำเนินการต้องทำข้อตกลงกับธนาคารว่าเป็นทรัพย์ของ จปร.๓๒ โดยรวม การสั่งจ่ายใด ๆ เป็นไปตามอนุมัติของประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือมติของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
                     ๒๘.๔.๓ เงินที่หักและจ่ายให้กรรมการ ตามข้อ ๒๘.๑ ถึงข้อ ๒๘.๓ ให้กรรมการที่เบิกเงินสำรองจ่ายไป ทำหนังสือสัญญาการเบิกเป็นหลักฐานให้เรียบร้อย โดยผู้ลงนามได้แก่ประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือ          รองประธานกรรมการ จปร.๓๒ ที่ได้รับมอบหมายฝ่ายหนึ่ง และกรรมการที่เบิกเงินไปฝ่ายหนึ่ง โดยให้เหรัญญิกและกรรมการเป็นผู้เก็บหลักฐานสัญญาไว้นายละฉบับ

หมวด ๔
การสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก
ข้อ ๒๙  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีต่างๆ
            ๒๙.๑  กรณีสมาชิก จปร.๓๒ เสียชีวิต
                      ๒๙.๑.๑ ประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือผู้แทน จัดพวงหรีดในนามของรุ่นไปเคารพศพในวงเงิน   ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
                     ๒๙.๑.๒ รุ่น จปร.๓๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ๑ คืน โดยให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒  หรือผู้แทน มอบเงินสวัสดิการในนามของรุ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ทายาทที่จัดการเรื่องศพ ตามประสงค์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ที่แจ้งไว้และหากสมาชิกไม่แจ้งให้จัดเรียงตามลำดับความสำคัญของผู้รับเงินสวัสดิการหรือ ดังนี้ ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย  บุตร – ธิดา  บิดา – มารดา  ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่จัดงานศพ(ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ประธานกรรมการ จปร.๓๒  หรือ ผู้แทนในครั้งนั้น)
            ๒๙.๒   กรณีครอบครัวของสมาชิก จปร.๓๒ เสียชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                     ๒๙.๒.๑   ประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือผู้แทน  จัดพวงหรีดในนามของรุ่นไปเคารพศพในวงเงิน           ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
                     ๒๙.๒.๒ รุ่น จปร.๓๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ๑ คืน โดยให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒      หรือผู้แทน มอบเงินสวัสดิการในนามของรุ่น จำนวน   ๑๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่สมาชิก จปร.๓๒ เพื่อช่วยงานศพ
            ๒๙.๓ กรณีบิดา หรือมารดาของภรรยาสมาชิก จปร.๓๒ เสียชีวิต ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒              หรือผู้แทน จัดพวงหรีดในนามของรุ่นไปเคารพศพในวงเงินไม่เกิน  ๑,๐๐๐ บาท
            ๒๙.๔   กรณีสมาชิก จปร.๓๒ บาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพ จนไม่สามารถรับราชการทหารได้อีกต่อไป         ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือผู้แทน มอบเงินสวัสดิการในนามของรุ่น  จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
             ๒๙.๕  กรณีสมาชิก จปร.๓๒ ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
                     ๒๙.๕.๑ กรณีบ้านประสบภัยพิบัติทรัพย์สินเสียหายหมดทั้งหลัง จนไม่สามารถใช้อาศัยอยู่ได้อีกต่อไป  ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒ หรือผู้แทน  มอบเงินสวัสดิการในนามของรุ่นจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิก จปร.๓๒
                     ๒๙.๕.๒ กรณีบ้านประสบภัยพิบัติจนเสียหาย ต้องดำเนินการซ่อมแซมเพื่อใช้อาศัยอยู่ต่อไป                 ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒  หรือผู้แทน มอบเงินสวัสดิการในนามของรุ่นจำนวน  ๕,๐๐๐ บาท  เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิก จปร.๓๒
            ๒๙.๖ ถ้าสมาชิก จปร.๓๒ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จนถึงขั้นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๗ วัน  ให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒  ประธานกรรมการภาค  หรือผู้แทน  จัดของเยี่ยมผู้ป่วยในวงเงิน ดังนี้.-
                     ๒๙.๖.๑ บาดเจ็บด้านธุรการ  ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
                     ๒๙.๖.๒ บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๐ การขอรับเงินสวัสดิการ
            ๓๐.๑  ในกรณีสมาชิก จปร.๓๒ เสียชีวิต ให้ภรรยา, บุตร – ธิดา , บิดา– มารดา ของสมาชิก จปร.๓๒ แจ้งให้ประธานกรรมการภาค หรือ กรรมการภาค ทราบทันที  โดยส่งหลักฐานให้ภายใน ๓ วัน จากนั้น ผู้รับข่าวจะรายงานให้ประธานกรรมการ จปร.๓๒  ทราบ  โดยประธานกรรมการ จปร.๓๒  ประธานกรรมการภาค หรือผู้แทน  จะมอบเงินสวัสดิการให้แก่ทายาท  ในวันที่รุ่น จปร.๓๒  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
            ๓๐.๒  ในกรณีสมาชิก จปร.๓๒ ยังมีชีวิตอยู่ ให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ รายงานให้ประธานกรรมการภาค  หรือกรรมการภาค  เพื่อขอรับเงินสวัสดิการ เมื่อ ประธานกรรมการภาค พิจารณาแล้ว เห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบของรุ่นที่กำหนดและสมาชิกจ่ายเงินบำรุงรุ่นครบจำนวน จะนำเงินสำรองจ่ายที่ได้รับจ่ายให้ไปตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ แล้วรวบรวมเบิกทดแทนต่อไป  สำหรับสมาชิก จปร๓๒ ภาคกลาง  ให้แจ้ง ประธานกรรมการ จปร.๓๒  หรือ เหรัญญิก จปร.๓๒ ได้อีกทางหนึ่ง
            ๓๐.๓ สมาชิก จปร.๓๒ ที่จ่ายเงินบำรุงรุ่นรายปีครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับสิทธิครบ ตามข้อ ๒๙ ส่วนสมาชิก จปร.๓๒ ที่จ่ายเงินบำรุงรุ่นไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด การได้รับสวัสดิการให้เป็นไปตามมติส่วนใหญ่      ของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒
ข้อ ๓๑  การดำเนินการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการรุ่น จปร.๓๒    โดยเอกฉันท์


                            ประกาศ       ณ      วันที่      ๑๐     เมษายน      พ.ศ.๒๕๕๖

                                                              (ลงชื่อ) พลตรี  ชัยวิน     ผูกพันธุ์
                                                                                  (ชัยวิน     ผูกพันธุ์)
                                                                            ประธานกรรมการ จปร.๓๒