ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

เกษียณราชการ ปี 2566

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
1
พลโท กนิษฐ  ชมะนันทน์ (ต่อ) ผทค.พิเศษ บก.ทท. (ผอ.ศทช.ศบท.) .
2
พลโท จิรนันท์   กัณฑวงศ์ (ป๋อง) ผทค.พิเศษ ทบ.
3
พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ (แก้ว) ผบ.ทสส.
4
พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) นายทหารประจำ สน.ผบ.ทสส.
5
พลโท บุญยืน   อินกว่าง (ยืน) มทน.3
6
พลโท ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์ (โมทย์) ผทค.พิเศษ บก.ทท.
7
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) ผช.ผอ.สวค.พบ.
8
พลเอก รักษ์พล   จันทร์เหลือง  (ปุ้ม) ปษ.พิเศษ สป.
9
พลตรี รัชชพล   บุญวัฒนะกุล  (หนู) ผช. จร.สง.ปรมน.ทบ.
10
พลโท เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์  (ตุ้ม) ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.
11
พลตรี วัชรพล   จุมพล  (หน่อง) เสธ.ทหารประจำ ผบช. สง.ผบช.ทบ.
12
พ.อ.(พ) วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) ประจำ บก.ทบ.
13
พลตรี วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ) รอง ผอ.ปรมน.ภาค 3
14
พลตรี สมภพ   ศรีศิริ (โอ๋) จก.วศ.ทบ.
15
พลเอก สัณทัศน์   นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง) ผอ.อผศ.
16
พลโท สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) รอง เสธ.ทบ.
17
พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) รศ.สกศ.รร.จปร.
18
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ต้น) มทภ.3