ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธี รับ ส่งหน้าที่ ผอ.สตน.ปรมน. ทบ.

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 พลโท สุรพล ตาปนานนท์  ผทค.พิเศษ.ทบ./ ผอ.สตน.ปรมน.ทบ. คนเก่า ทำพิธีรับส่งหน้าที่  ให้กับ พลตรี สันทัด  เมืองคำ ผอ.สตน.ปรมน.ทบ. คนใหม่ ณ สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงในกองทัพบก