ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

คุณกิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ รับพระราชทานโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนม

วันที่ 30 มกราคม 2562 คุณกิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ เข้ารับพระราชทานโลห์เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ(อ.ส.ค.)บริเวณเขาตาแป้น อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี