ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบเครื่องราชฯฝรั่งเศส แก่ พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก

๑๑ พ.ย.๖๔ นาย Thierry MATHOU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส Emmanuel Macron ทำพิธีมอบให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Chevalier de L'ordre national du Mérite แก่ พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ณ สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
ทั้งนี้ พลเอกชัชชัย ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Chevalier de L'ordre national du Mérite จาก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส นี้ ตั้งแต่ 20 พ.ย.2563 แต่ เลื่อนมาทำพิธี ปีนี้ 

พลเอกชัชชัย เคยศึกษาที่ Collège interarmées de Défense (CID) กรุงปารีส ฝรั่งเศส (2006-2008) และ ช่วยประสานความร่วมมือทางทหาร และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส ในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือในด้าน การต่อต้านการก่อการร้ายของ สอท. ฝรั่งเศส-ไทยและการคุ้มครอง ชาว ฝรั่งเศสในห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก. -CTOC) บก.ทัพไทย

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรีและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทพนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ในครั้งนี้ นับเป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก หลังจากที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นทพ. รับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก จีรัชญ์ บุญชญา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ ๒ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร อาคาร บก.ทท เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร