ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์สุขภาพ จปร.32

คณะทำงานจัดทำศูนย์สุขภาพรุ่น ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการรุ่น เมื่อ20 พ.ค.65 ตามแผนงานสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมสุขภาพปี 2565 ประกอบด้วย

พล.อ.วิชา ไผ่เกาะ
พล.อ.พงษ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์
พล.ท.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
พล.ท.ประธาน นิลพัฒน์
พล.ต.สมภพ ศรีศิริ
และพ.อ.นายแพทย์ พิสิษฐ์ สัมมาทัต
เมื่อได้รับแต่งตั้งคณะทำงานได้ จัดประชุม 3 ครั้ง และเข้าพบหน.หน่วยงานที่สำคัญ 3 หน่วย 

ประชุมครั้งเเรก เมื่อ1 มิ.ย.65 ที่ วศ.ทบ. โดยเชิญ ผอ.ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ.มาให้ข้อมูลการจัดการตรวจร่างกายประจำปีที่ผ่านมา โดยศูนย์ฯทำหน้าที่ประสานงานระหว่างนายทหารชั้นนายพลนอกราชการสังกัดทบ. กับรพ.พระมงกุฎเกล้า 

ในการจัดการตรวจสุขภาพรวมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำ line official account ศูนย์สุขภาพจปร.32และจัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้สมาชิกและคู่สมรสนำร่องในพื้นที่ส่วนกลาง 

ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 22 มิ.ย.65 ที่วศ.ทบ.โดยเชิญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สส.ทหาร ผู้จัดทำ Application รุ่นมาให้ข้อมูลและขอให้มีศูนย์สุขภาพรุ่นใน App. 

ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อ 7 ก.ค.65 โดยเชิญแพทย์ประจำจปร.32 ที่เป็นบุตรสมkชิกเข้าประชุมทาง Zoom และให้จนท.วศ.ทบ.ผู้จัดทำ line official account ศูนย์สุขภาพ ชี้แจงวิธีการตอบปัญหาสุขภาพ 

เมื่อ 1 ก.ค.65 เข้าพบ จก.พบ.และ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าเพื่อขอรับการสนับสนุนตรวจสุขภาพประจำปีนำร่อง 

เมื่อ 20 ก.ค.65 เข้าพบ ผอ.อผศ.เพื่อขอนำสมาชิกและคู่สมรสเข้าตรวจร่างกายประจำปี โดยมี รองผอ.รพ.ทหารผ่านศึกเข้าร่วมหารือ

สรุปผลการดำเนินงานจัดทำใน 2 เรื่องได้แก่ line official account ศูนย์สุขภาพรุ่น เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ที่เป็นบุตรสมาชิก 7 ท่าน จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีในรูปแบบการตรวจรักษาให้สมาชิกและคู่สมรส ผ่านระบบจ่ายตรงที่รพ.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมีรายการตรวจ 25 รายการในห้วงต้นเดือนกันยายน

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการศึกษา

เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ คณะศิษย์เก่านักเรียนนายร้อย จปร.๓๒ และครอบครัว โดย พลเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เป็นประธาน มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการศึกษา มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาว ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรส ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล