ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 66

26 มกราคม 2567 งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 66
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล พลเอก สุชาติ วงษ์มาก พลเอก ณตฐพล บุญงาม พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร และเพื่อนๆเตรียมทหารรุ่น 21 เข้าร่วมในพิธี
พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ตท.21 ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit (Degree of Commander)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit (Degree of Commander) จาก พลเรือเอก John C.Aquilino (จอห์น ซี อากีลีโน ) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ณ สำนักงานประสานความช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศ (จัสแมกไทย) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
การมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในครั้งนี้ เนื่องจาก พลเอก เฉลิมพลฯ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ตลอดจนเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ในการธำรงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค นับเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติร่วมกันต่อไป
โดยเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit ชั้น Degree of Commander เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สหรัฐฯ จะมอบให้กับผู้นำทางทหารมิตรประเทศ ถือเป็นการให้เกียรติและให้ความสำคัญแก่กองทัพเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองกองทัพให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในอนาคต

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566  พลเอก เฉลิมพล - คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ สนับสนุนเงิน เพื่อกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2566 จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณปัญญดา หนุนภักดี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ รับมอบ  ณ  สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย