ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พระราชทาน กระเช้าสิ่งของ และแจกันดอกไม้

พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ทรงพระเจริญ 
พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ เป็นผู้อันเชิญกระเช้าสิ่งของ และแจกันดอกไม้ พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปเยี่ยมอาการป่วย พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก รอง มทภ.4

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผบ.ศตก.มอบทุนการศึกษา

1 ก.พ.64 10.30 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศตก.ครบรอบปีที่ 38 พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก.พร้อมด้วยคุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ภริยา ได้นำคณะ ผบช.ศตก.มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการ ศตก.จำนวน 87 ทุน รวมเป็นเงิน 206,000 บาท ทั้งนี้หน่วยได้รับการสนับสนุนจากคุณจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด


วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จก.กช. ให้การต้อนรับ ผบ.วทบ. คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 66วันที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 0930 -1200 พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. ให้การต้อนรับ พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผบ.วทบ. นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 66 รับฟังการบรรยายและรับชมวีดีทัศน์ จาก กช. และ พล.พัฒนา 1 ณ สโมสรนายทหาร 
 

จก.กช. ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของ กช.และ พ.อ.มานิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พลพัฒนา1 เป็นผู้บรรยายสรุปและตอบข้อซักถามในส่วนของ พล.พัฒนา 1 


ทำให้ นศ.วปอ.66 ได้รับความรู้ในเรื่องภารกิจสำคัญของหน่วย กช.ทั้งในส่วนที่เป็นเหล่าสายวิทยาการ เหล่าสายยุทธบริการ และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และ ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 ในข้อเสนอแนะ หลักนิยมของหน่วย ตามแผนป้องกันประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และได้เยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์แบบ Static display สำหรับสนับภารกิจในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ 
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ