ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นทพ. รับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก จีรัชญ์ บุญชญา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ ๒ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร อาคาร บก.ทท เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ 
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 5 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผบ.นทพ. พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับฉีดวัคซีน

ผบ.นทพ. พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีน พร้อมจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ เข้าสำรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนในวันต่อไป
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) อำนวยความสะดวกนำประชาชนที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตในพื้นที่เขต ลาดกระบัง เข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โดยมี จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 28 กรกฎาคม 2564
พร้อมตั้งจุดบริการประชาชน กองทัพไทย บริเวณปากทางเข้า-ออก อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (ลาดกระบัง) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและบูรณาการประสานความร่วมมือกับ กทม. สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
พร้อมจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ เข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน สืบสภาพความเดือดร้อน ค้นหาผู้ป่วยเพื่อนำเข้ารับการรักษา การดูแลในกรณีที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชน และตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วนสำรวจเชิงรุกในการนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป, ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในวันต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมถึงลดการใช้ห้อง ICU หากมีการติดเชื้อ พร้อมนี้ ได้จัดรถประปาสนามเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ออกดำเนินการผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นรม./รมว.กห.)

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อน

เมื่อ 27 ก.ค. 64 เวลา 1100 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวของ ด.ญ. จิราทิพย์ พิมมยาง ณ บ้านเลขที่ 376/1 ม.3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. โดยมี พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ
พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการสร้างบ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นมา