ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

แต่งตั้งนายพล วาระ เมษายน ๒๕๖๕

กองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท วัฒนะ  พลจันทร์
ปษ.สปท.
พลเอก
พลโท อภิชาติ  สุขแจ่ม
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท หทัยเทพ  กีรติอังกูร
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท ณรงค์   พฤกษารุ่งเรือง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท สุปัญญา  วิไลรัตน์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท เทพชาตรี   ฝั่งสระ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท ปิยพล  ผลาสินธุ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท นันทวัฒน์  ทัศนงาม
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลตรี วีระศักดิ์   ทองอร่าม
ปษ.สปท.
พลโท
พลตรี ฉลองชัย  ยาวะโนภาส
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี กฤษณ์  สุนทรธรรม
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี เชิงชาย  กระตุฤกษ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี บูรพา  ต๊ะวิชัย
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี มานพ   ไขขุนทด
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี แสงศักดิ์  ละมั่งทอง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี นฤชาติ  บุญเกื้อหนุน
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี กลยุทธ  ไกรฤกษ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลโท วิรัตน์   นาคจู
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท อุกฤษฏ์   นุตคำแหง
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลตรี ชานนท์  ใช้สง่า
รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.
พลโท
พลตรี ภาสกร   ทวีตา
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี  คณธัช  ชนะกาญจน์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี ชาตรี  สุวรรณภูมิ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พันเอก เกษียร  ยืนยง
น.ฝสธ.สง.ผบช.
พลตรี
พันเอก ชาญชาย  ไชยกุล
น.ฝสธ.สง.ผบช.
พลตรี
พันเอก ชาญวิทย์  ทองพลับ
น.ฝสธ.สง.ผบช.
พลตรี
พันเอก ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลื่อม
น.ฝสธ.สง.ผบช.
พลตรี
พันเอก สมชาย เพชรประไพ
น.ฝสธ.สง.ผบช.
พลตรี
พันเอก จีระศักดิ์  แสงทองศรี
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ฐากฤช สระคูพันธ์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก นคร กาญจนพฤกษ์
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ ๑๑ ท่าน พลโท ใหม่ ๑๓ ท่าน พลตรี ใหม่  ๘ ท่าน