ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

ทำเนียบสมาชิก

ลำดับ
ยศ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่งสุดท้าย
1 พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ต่อ ปษ.ทท. (2566)
2 นาย กมลชนก เทพหัสดินฯ นก ธุรกิจส่วนตัว
3 พ.ต. กฤต(เกียรติ) สตารัตน์ เกียรติ นอกราชการ
4 พล.ท. กฤติกร(เสริมศักดิ์) รัสมิภูตานนท์ อู๊ด ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
5 พล.ต. กฤษฎาชัย คล้ายฉิม ป๋อ นอกราชการ
6 พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม เอิ๊ท ผทค.ทบ (2565)
7 พล.อ. กฤษดา พงษ์สามารถ เหนียว ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2564)
8 พล.ต. กลยุทธ ไกรฤกษ์ อ๊อด ผทค.ทท.(2565)
9 พล.ต. กสิณ(ณรงค์) จ้อยประดิษฐ์ จ้อย ผทค.ทบ.(2563)
10 พ.อ. ก่อเกิด(กมล) มีสมบูรณ์ มล นอกราชการ
11 นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
12 พล.ต. กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์) มโหธร เบิ้ม,หยอย ผทค.ทบ.(2564)
13 พล.อ. กิตติพงศ์ กาญจนาคม เอ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
14 พล.ท. กิตติพันธ์(ธีรพล) ชูพิพัฒน์ อิ๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
15 พ.อ. กิตติพันธ์(มาวิน) เฉลิมแสนยากร เอ็ม ผอ.ฝนผ.อผศ.
16 นาย กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
17 พล.ต. เกษม วังสุนทร เษม นอกราชการ
18 พล.ท. เกษม จั่นเรือง แดง ผทค.พิเศษ สป.(2564)
19 พล.ต. เกษม ทองสิงห์ อ้วน นอกราชการ
20 พ.อ.(พ) เกษียร ยืนยง น้อง นปก.ประจำ นรด.(2565)
21 พล.อ. เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม โอ๋ ผอ.สงป.กห.(2565)
22 พล.อ. เกียรติศักดิ์ วิเวก โหน่ง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
23 นาย ไกรศร(ไกรศิริ) อาจจำนงค์ ปุ๊ ธุรกิจส่วนตัว
24 พล.ต. คณธัช (ปิยะ) ชนะกาญจน์ อุ๊  ผบ.มทบ.23(2565)
25 พล.ต. คณาพร มีสุวรรณ ก้อย ผชก.ทบ.(2564)
26 พล.อ. คมกฤช พลพิลา กบ ผทค.พิเศษ บก.ทบ.(2564)
27 พล.ต. คฤหัสถ์บดี(พงศ์นาถ) ปัตตพงศ์ ปุ้ม ผทค.ทบ.(2564)
28 พล.อ. คำรณ ชาติเสวียง(ชาวเรือ) โบ๊ต ผทค.พิเศษ สป.(2564)
29 นาย จอมพงษ์ น้อยอิ่มใจ จอม,น้อย ธุรกิจส่วนตัว
30 นาย จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Grop
31 พล.ต. จำรัส สังขะวร รัส รอง ผอ สน.ปรมน.ภาค 4 (2564)
32 พล.อ. จิรเดช(อนุรักษ์) กมลเพ็ชร โม ปษ.พิเศษ ทบ.(2565)
33 พล.ต. จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ จู๊ด ผทค.ทบ.(2565)
34 พล.ต. จิระศักดิ์ ขำประถม ต้อม ผทค.ทบ. (2565)
35 พล.อ. จิรัชญ์(จิรพันธ์) บุญชญา น้อย ผบ.นทพ.(2565)
36 พล.ท. จีรนันท์ กัณฑวงศ์ ป๋อง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2566)
37 พ.อ.(พ) จีระศักดิ์ แสงทองศรี จ้อย นปก.ประจำ ขว.ทบ.(2565)
38 พล.ต. จุมพล สุดสวาสดิ์ ตู่,จุ๋ม นอกราชการ
39 พล.ต. จุลเจน สืบนุสนธิ์ หนู น.ฝสธ.ผบช.ทบ.(2564)
40 พล.ต. เจษฎา ประศาสน์กุล เจษฏ์ นอกราชการ
41 พล.ท. เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน ปู ผทค.สป.(2563)
42 พล.ต. ฉลองชัย ยาวะโนภาส หลอง น.ฝสธ.สนง.ผบช.ทบ.(2565)
43 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ แก้ว ผบ.ทสส. (2566)
44 นาย เฉลิมพล โพธิ์ทอง อั้น ธุรกิจส่วนตัว
45 พล.ต. ชยันต์ เดชศร ตึ๋ง นอกราชการ
46 พล.ต. ชลภูมิ แสงเดือน เกลอ ผทค.ทบ.(2563)
47 พ.อ. ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร ผี,ชาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
48 พล.ต. ชวรัตน์(รณรงค์) สร้อยสังวาลย์ ตุ่ม นอกราชการ
49 พล.ต. ชวลิต เอี่ยมสอาด อ๊อด ..(2562)
50 พล.อ. ชัชชัย ภัทรนาวิก โป๊ป ปษ.สปท.(2565)
51 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์(ชัยณรงค์) อเนกเวียง เหมี่ยว นปก.ประจำ มทบ.11(2565)
52 พล.ต. ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ ป๊อก ผทค.ทบ. (2564)
53 พล.ท. ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์) รันสูงเนิน เบิ้ม ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2565)
54 พล.อ. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ปาน ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
55 พ.อ. ชัยยุทธ คงสม เมียด นอกราชการ
56 พล.อ. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เจี๊ยบปษ.ทบ.(2564)
57 พล.อ. ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา เบี้ยว ผู้ตรวจราชการ สน.นายกฯ(2565)
58 พล.อ. ชัยวิน ผูกพันธุ์ เบิร์ต ผทค.พิเศษ สป.(2565)
59 พล.ท. ชาญชัย เอมอ่อน หนุ่ม ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
60 พ.อ.(พ) ชาญชาย ไชยกุล แก่ นปก.ประจำ มทบ.39(2565)
61 พล.ท. ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ โต๊ะ ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
62 พล.ต. ชาญณรงค์ บุญสอน ติ๊ก ผทค.ทบ.(2564)
63 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์ ทองพลับ แอ้ ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.(2565)
64 พล.ท. ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน แอ๋ จก.สส.ทหาร(2565)
65 พล.ต. ชาตรี สุวรรณภูมิ ตรี ผทค.ทบ.(2565)
66 พล.ท. ชาตรี กิตติขจร แฮป ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
67 พล.ต. ชานนท์ ใช้สง่า หนุ่ม รอง ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.(2565)
68 พล.ต. ชายมาศ แก้วไทรหงวน มาศ ผทค.ทบ.(2564)
69 พล.ท. ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ จ๊ะ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1(2564)
70 นาย ชินพร จาตกานนท์ ธุรกิจส่วนตัว
71 นาย ชินวุฒิ ขาวสำลี ชุก ธุรกิจส่วนตัว
72 พ.ต. ชุมพร นาวาพนม ต้อ นอกราชการ
73 พล.ท. ชูเกียรติ ช่วยเพชร เต่า ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
74 พล.ต. ชูชาติ อุปสาร อ๊อด ผทค.ทบ.(2564)
75 พล.ท. ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ใหญ่ ผอ. สนข.ปรมน.ทบ.(2564)
76 พล.อ. เชษฐา ตรงดี เชษ ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
77 พล.ต. เชิงชาย กระตุฤกษ์ เจี๊ยบ น ฝสธ.ประจำ สน.ผบช.ทบ.(2565)
78 ร.อ. เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด ไก่โรส ธุรกิจส่วนตัว
79 พ.อ.(พ) ฐากฤช(สุวิทย์) สระคูพันธ์ ติ๊ก นปก.ประจำ ทบ.(2565)
80 พล.ท. ฐิติพล(พงษ์อนันต์) ไวยพจน์ อ้วน ผทค.พิเศษ สป.(2564)
81 พล.ต. ฐิติวัฒน์(บุญส่ง) ศรีสังข์บุญ อ๋อย ผชก.ทบ.(2563)
82 พล.อ. ณตฐพล บุญงาม จิงโจ้ เสธ.ทหาร (2565)
83 พล.ท. ณพล(สมเกียรติ) จีนวรรณ เข้ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
84 พล.อ. ณภัทร(จันทร์ตรี) สุขจิตต์ แขก ผทค.พิเศษ สป.(2564)
85 พ.ท. ณรงค์ เพ็ญพักตร์ แจ๊ว นอกราชการ
86 พล.ท. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง แดง รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.(2565)
87 พล.ต. ณรงค์กร บัวเงิน กร ผทค.ทบ.(2565)
88 พ.ท. ณรงค์พล(สุชาติ) รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์) ต๊อก นอกราชการ
89 พล.ต. ณรงค์ศักดิ์ เสาธง เจี๊ยบผทค.ทบ.(2564)
90 พล.ท. ณรัช(จำรัส) สิงห์ปภาภร ต๊ะ ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
91 พล.อ. ณัฏฐพล(ธวัชชัย) จันทร์สอกลิ่น สัว,อ๊อด ปษ.พิเศษ สป.(2565)
92 พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์) ชาตวัฒนานนท์ ตุ่น,แบะ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
93 พล.ต. ณัฐดนัย(วรพจน์) บุญถาวร เขี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
94 พล.ต. ณัฐพงษ์ มงคลนัฏ ต้อ ผทค.บก.ทท.(2564)
95 พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ หมู ปษ.พิเศษ ทบ.(2564)
96 พล.ท. ดำรง สุ่มสังข์ หมู,ดำ นอกราชการ
97 พล.ต. ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน อ๋อง ผทค.ทบ. (2563)
98 พล.ท. ดุษิต ปุระเสาร์ หล้า ผทค.พิเศษ ทบ. (2564)
99 พล.อ. ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ เป้ ผทค.พิเศษ ทท.(2564)
100 พล.ต. ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เหน่ง ผบ.บชร.4 (2564)
101 พล.ท. ถาวร ไทยแขก เป้ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
102 นาย ทนงศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ น้อง ธุรกิจส่วนตัว
103 พ.อ.(พ) สมศักดิ์ ทรงสมบูรณ์ จ๊อก ลาออก ก.พ.63
104 พล.ท. เทพชาตรี(ชาตรี) ฝั่งสระ หนูหล่อ ปษ.บก.ทท.(2565)
105 พ.อ.(พ) ธนภณ (ชนินทร์) ธรรมวัฒนา เอ๊ะ นปก.บก.ทท.(2563)
106 พล.ท. ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์ ตึ๋ง ผทค.พิเศษ สป.(2563)
107 พ.อ. ธนากร จิตรอนุกูล อ้อ ประจำ บก.ทท.(2563)
108 พ.อ.(พ) ธนิต บุตรจินดา นิด นปก.ประจำ สป.(2563)
109 พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม หม่อง มทภ.2(2565)
110 พล.อ. ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ กุ้ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
111 พล.อ. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ชวน , BEN ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2564)
112 พ.อ.(พ) ธวัชชัย สนทอง บุ๋ม นอกราชการ
113 พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร อี๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
114 พล.อ. ธานินทร์ สนิทชน เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
115 พล.ต. ธีรชัย แสนสะสม แท่ง ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2565)
116 พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์ เปา นปก.ประจำ สพ.ทบ.(2565)
117 นาย นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ริน ธุรกิจส่วนตัว
118 พล.ต. นนทวัฒน์ คำภานุช อุ๋ย ผทค.ทบ.(2564)
119 พ.อ.(พ) นริศ รุจานันท์ หนุ่ม นปก.ประจำ มทบ.21(2566)
120 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล บัง,แขก รอง ผบ.ทสส.(2565)
121 พล.ต. นฤชาติ บุญเกื้อหนุน น้อง ผทค.ทท. (2565)
122 พล.ต. นักรบ วีรเดชะ โต้ง นอกราชการ
123 พล.ต. นันทพล เชื้อหน่าย แจ๊ค ผอ.สพม.ชด.ทหาร(2563)
124 พล.อ. นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ บุญถึง ผทค.พิเศษ สป.(2564)
125 พล.ท. นันทวัฒน์ ทัศนงาม ตุ้ย ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
126 พ.อ. นันโท แต้สุข แป๊ะ ประจำ มทบ.42 (2565)
127 พ.อ. นิคม จันทรนิมะ เล็ก นอกราชการ
128 นาย นิธิกร เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
129 พล.ต. นิวัต ก้อนทอง ก้อน ผทค.ทบ.(2564)
130 พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ วัต น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบช.ทบ.(2564)
131 พล.ต. บรรจง ไชยลังกา จง นอกราชการ
132 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์ ใหญ่ ผทค.ทบ.(2564)
133 นาย บัญชา บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
134 พล.ท. บัญชา อาจคำพันธุ์ หน่อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
135 พ.ท. บัวลอย โงกสูงเนิน ลอย นอกราชการ
136 พล.ต. บารมี แหวนเพ็ชร มี ผทค.ทบ.(2564)
137 พล.อ. บุญชู กลิ่นสาคร ชู,แชน ผทค.พิเศษ สป.(2563)
138 พล.ท. บุญยืน อินกว่าง ยืน,พร มทน.3(2566)
139 พล.ท. บุญรอด ศรีสมบัติ ดำ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
140 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ สีเทา นอกราชการ
141 พ.ท. บุญสืบ เกตุราม อ้วน นอกราชการ
142 พล.ต. บูระพา ต๊ะวิชัย แป๊ะ ผทค.ทบ.(2565)
143 พล.ท. เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ อ้วน,เบญ จเรทหาร(2565)
144 พล.ท. ปฐมทรรศ ปทุมทอง เล็ก หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. (2564)
145 ร.อ.มล. ปนัดดา ดิสกุล เหลน ผช.รมต.
146 พล.ต. ปรเมศ(ปรเมธน์) อุมรินทร์ หนู ผทค.ทบ.(2565)
147 นาย ประจักษ์ จันทร์ทิม จัก ธุรกิจส่วนตัว
148 พล.ต. ประชุม พันธ์โสตถี ตู่ ผทค.ทบ.(2563)
149 นาย ประดิษฐ์ ไชยเรศ ดิษฐ์ ธุรกิจส่วนตัว
150 พล.ท. ประทีป โกนสันเทียะ เที๊ยะ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
151 พล.ท. ประธาน นิลพัฒน์ เล็ก ผอ.สขว.ปรมน.ทบ(2564)
152 พล.ต. ประมวล มธุรส หนุ่ย ผทค.ทท.(2564)
153 พล.ท. ประมวล จันทร์ศรี มวล,เบ้า ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
154 พล.ต. ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ ตี๋ นอกราชการ
155 พล.ต. ประเวศ บาลทิพย์ แขก,เวศ ผทค.ทบ.(2564)
156 พล.ท. ประสาร รวยดี เล็ก,สาร ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
157 พ.อ. ดร. ประสารศิษฐ์(ประชา) ศรีศักดิ์ อ๊อด ประจำ มทบ.21(2564)
158 พล.ท. ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ เติ้ง รอง หน.ฝสธ.ผบช.(2564)
159 พล.ต. ประเสริฐ ขวัญชัย อ๊อด ผทค.ทบ.(2564)
160 พล.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เอี้ยง ผทค.พิเศษ สป.(2565)
161 พล.อ. ปราการ ปทะวานิช แยม ปษ.พิเศษ ทบ.(2565)
162 พล.ท. ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ โมทย์ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2566)
163 พล.ท. ปราโมทย์ นาคจันทึก ป้อม ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
164 พล.ท. ปริญญา ฉายดิลก อ๊อด ผทค.พิเศษ สป.(2564)
165 พล.อ. ปรีชา สาลีผล จุด ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
166 พล.อ. ปรีชา จึงมั่นคง ป๋อ ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
167 พล.อ. ปรีชา เบ็ญจขันธ์ เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ บก ทท.(2564)
168 พล.ท. ปวริศ (เรือง) เปรมชื่น เรือง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
169 พล.ท. ปิยพล ผลาสินธุ์ เบียร์ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
170 พ.อ. พงศกรณ์(วิชัย) รุ่งเรือง หมี นอกราชการ
171 พล.อ. พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์ เอ๋ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
172 พล.ท. พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์ ไก่แก้ว ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
173 นาย พงษ์สันต์ ชมนาค อ้าย ธุรกิจส่วนตัว
174 พล.อ. พนม ใจทหาร อ้อ ปษ.พิเศษ บก.ทท.(2564)
175 พ.ต. พรชัย เอี่ยมสุวรรณ เอี่ยม นอกราชการ
176 พล.ท. พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ ด้อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
177 พล.ต. พัชร รัตตกุล ดอลล่าร์ นอกราชการ
178 พล.ต. พัฒนพงศ์ มูลศาสตร์ ต้อย ผทค.ทบ.(2565)
179 พล.ต. พัฒนพงษ์ สุภาพคำ อ้อ ผทค.ทบ.(2563)
180 พล.อ. พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ อ้อม ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
182 พล.ท. พันลึก สุวรรณทัต เอย ผทค.พิเศษ สป.(ลาออก)
183 พล.อ. พัลลภ เฟื่องฟู ฟู ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
184 พล.ต. พิชัย กิ่งแก้ว บัง ผทค.ทบ.(2565)
185 พล.ต. พิชิต วันทา ป้อ ผทค.ทบ.(2562)
186 พล.ท. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ เชษฐ์ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
187 พล.ท. พิศนุ พงษ์ศรานันท์(อยู่ยง) โจ้,นุ ผทค.พิเศษ สป.(2562)
188 พล.อ. พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ
189 พล.อ. พิสัณห์ ปฐมเอม สัน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
190 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์ สัมมาทัต อ๊อด ผช.ผอ.สวค.พบ.(2566)
191 พล.อ. พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เหน่ง ผทค.พิเศษ สป.(2564)
192 พล.ต. พีรวัชฌ์(โศภิษฐ์ ) แสงทอง อ้อ นอกราชการ
193 พล.อ. พีระ ฉิมปรี เบี้ยว ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
194 พล.ต. ไพฑูรย์ ทองเสนา ทูน น.ฝสธ.ผบช.ทบ. (2563)
195 พล.อ. ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ต๋อยปษ.พิเศษ บก.ทท. (2565)
196 พ.อ. วิทิศ ไตรรัตน์ เย้า นอกราชการ
197 พล.ท. ภัคถพณ(ชาตรี) ป้อมบุบผา โต ผทค.ทบ.(2564)
198 พ.อ.(พ) ภาคภูมิ อ่อนนุช โต้ง นอกราชการ
199 พล.ต. ภาสกร ทวีตา ชาย รอง มทภ.4 (2565)
200 พล.ต. ภูมิทัศ(ธนะศักดิ์) กิตติบุญกานต์ แดง นอกราชการ(ลาออก)
201 พล.ท. มงคล รัตนจันทร์ เอ๋ ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
202 พล.ท. มนัส แถบทอง บี๋ ผทค.พิเศษ ทท.(2563)
203 พล.ต. มนูณ ศรีสมบัติ นูญ ผทค.ทบ.(2563)
204 พล.ท. มโนช จันทร์คีรี โนช ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
205 พล.ต. มานพ ไขขุนทด ไข ผทค.ทบ.(2565)
206 นาย มานพ บุญชื่น นพ ธุรกิจส่วนตัว
207 พล.ท. มานะ เกิดโถ จี๊ด,โถ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
208 พล.ต. มานะ วงศ์น้ำเพชร ตัน นอกราชการ
209 พล.ต. มาโนชญ์ รัตนเลขา โนชญ์ ฝสธ.ประจำผบช.(2563)
210 นาย มาโนชญ์ ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
211 พล.ต. แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว แม็ก รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 4(2563)
212 นาย ยศ อินทร์มี ตุ้ย ธุรกิจส่วนตัว
213 พล.ต. ยศวริศ(ศิรพล) ศิริบาล โย่ง,ยักษ์ ผทค.ทบ.(2563)
214 พล.ท. ยุทธชัย เทียรทอง หนิง เสธ.ปรมน.ทบ.(2565)
215 พล.อ. รักษ์พล จันทร์เหลือง ปุ้ม ปษ.พิเศษ สป.(2566)
216 พล.ต. รัชชพล บุญวัฒนะกุล หนู ผช.จร.สง.ปรมน.ทบ.(2566)
217 นาย รัฐ เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
218 พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ตุ้ม ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2566)
219 นาย วนิช คำเนตร ป้อม เกษตรกร
220 พ.อ.(พ) วรทัศน์(ณรงค์ศักดิ์) ศุภทิน ปิ๊ก นอกราชการ
221 พล.ต. วรพจน์ ปูรณโชติ จอย ผทค.สป.(2564)
222 พล.ท. วรพล วรพันธ์ แขก ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
223 นาย วรภัทร ดิษยบุตร โจร ธุรกิจส่วนตัว
224 พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์ ผึ่ง ปช.ทบ.(2563)
225 พล.ต. วรวุธ(วรวุฒิ) เอี่ยมอำภา เอี่ยม  นอกราชการ
226 พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เอี๊ยง จก.สห.ทบ.(2563)
227 พล.ต. วัชรพล จุมพล หน่อง ผทค.ทบ.(2566)
228 พล.อ. วัชระ พิทยานรเศรษฐ เด้ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
229 พล.ท. วัฒนะ พลจันทร์ น้อย ผบ.ศรภ.(2565)
230 พล.ต. วัลภเทพ(วัลลภ) ทิพยกะลิน โต้ง ผทค.ทบ.(2563)
231 พล.ท. วัลลภ ประดับศิลป์ กี้ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
232 พ.อ. วัลลภ แตงสาขา ตะเข้ ประจำ บก.ทบ.(2566)
233 นาย วัลลภ ภิบาลญาติ เบิ้ล ธุรกิจส่วนตัว
234 พล.ต. วัลลภ ก้อนมณี ปุ๊ นอกราชการ
235 พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ เอก ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
236 พ.ต. วิชัย ชุนประเสริฐดี ชุน นอกราชการ
237 พล.ต. วิชัย มารศรี ชัย รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.(2563)
238 พล.อ. วิชา ไผ่เกาะ ง่อน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
239 พล.อ. วิชาญ สุขสง ชาญ ปษ.พิเศษ บก.ทท.(2564)
240 พล.ต. วิเชียร ผ่องจันทึก น้อย,ผ่อง ผทค.ทบ.(2561)
241 พล.ต. วิญญู หัสดิน ญู ,แดง ผทค.ทบ.(2563)
242 พล.ต. วิทยา ชัยสมพร เงาะ  จก.ดย.ทบ.(2564)
243 พล.ท. วินัย เจริญศิลป์ เหน่ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
244 นาย วิบูลย์ ใจเย็น บูล ธุรกิจส่วนตัว
245 นาย วิมล วงศ์จันทร์ อั๋น ธุรกิจส่วนตัว
246 พล.ต. วิระ สอนถม ติงลี่ ผทค.ทบ. (2565)
247 พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ แกะ ผอ.สคบ.ปรมน.ทบ.(2563)
248 พล.ท. วิรัตน์ นาคจู ไก่,จู  ผบ.นปอ.ทบ.(2565)
249 พล.ท. วิริยะ ศรีบัวชุม ขาว ผทค.ทบ.(2564)
250 พล.อ. วิโรจน์ เกิดแสง เล็ก ปษ.สปท.(2565)
251 พล.ต.วิโรจน์ หนูสอน โจ้ , หนู ผทค.ทบ.(2563)
252 พล.อ. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ตุลย์ หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.(2565)
253 พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เจี๊ยบ รอง ผอ.ปรมน.ภาค3(2566)
254 พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์(ศักดิ์สิทธิ์) ภู่กฤติวัฒน์(ภู่กลั่น) หม่อง นอกราชการ
255 นาย วีระ กาวดิลก แอ๊ด ธุรกิจส่วนตัว
256 พ.อ.(พ) วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์ โปร่ง นอกราชการ
257 พล.ต. วีระพงษ์ พันธจักร เล็ก ผทค.ทบ.(2564)
258 พล.ท. วีระวัจน์(วีรวัฒน์) ทองมั่นคง ดำ ปษ.ทบ. (2564)
259 พล.ต. วีระศักดิ์ ทองอร่าม นก ผทค.บก ทท.(2565)
260 พล.ต. วุฒิชัยษ์(วุฒิชัย) ชูฤทธิ์ รัง นอกราชการ
261 พล.ต. วุฒิพันธุ์ ทองเนียม ป๋อม ผทค.ทบ.(2564)
262 พล.ต. เวิน จำปาสา เวิน ผทค.ทบ.(2563)
263 พล.อ. ศตวรรษ รามดิษฐ์ แดง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
264 พ.อ. ศรศิริ จุ้ยรอด จุ้ย ประจำ สลก.บก.ทท.(2565)
265 พล.อ. ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ หิน ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
266 พ.อ.(พ) ศักดา เพ็ชรจินดา เหน่ นอกราชการ
267 พล.ท. ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ หรั่ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
268 พ.อ.(พ) ศุภณัฎฐ์(ศุภวัฒน์) แจ้งจิตร์ วัฒน์ นอกราชการ
269 พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์(ศิลปชัย) เผื่อนงูเหลือม ก้อง นปก.ประจำ มทบ.33 (2565)
270 นาย สกล(นฤพล) แจ่มสุกใส นอกราชการ
271 พล.อ. สงคราม ขุมทอง ตุ้ม ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
272 พล.ท. สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ดับ , เอ๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
273 พล.ต. สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย เต่า ผทค.ทบ.(2563)
274 นาย สมชาย สมขันธ์ ชาย
275 พล.อ. สมชาย เพ็งกรูด ตุ๋ย นอกราชการ(
276 พ.อ.(พ) สมชาย เพ็ชรประไพ อู๊ดดี้ บชร.2 (2565)
277 พ.อ.(พ) สมนึก สีสังข์ ตี๋ นอกราชการ
278 พ.อ.(พ) สมบัติ อ้นหนู มาร์ก,บัติ นอกราชการ
279 พล.ต. สมภพ ศรีศิริ โอ๋ จก.วศ.ทบ.(2566)
280 พ.อ.(พ) สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา จิน นอกราชการ
281 พล.ท. สมศักดิ์ เครือเช้า เปี๊ยก ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
282 พล.ต. สมศักดิ์ ปักษี ป้อม นอกราชการ
283 พล.ต. สรวุฒิ สาลี นาย ผทค.ทบ.(2564)
284 พล.อ. สรศิริ ปริญญานันท์ ยุ้ย ผทค.พิเศษ สป.(2564)
285 พล.ต. สรายุทธ ปาลิวนิช แต๋ม นอกราชการ
286 พล.อ. สราวุธ รัชตะนาวิน อ้น รอง ปลัด กห..(2565)
287 พล.อ. สัณณชัย(สมพงศ์) ทองขวัญ ชาติ,แอ๋ว ผทค.พิเศษ สป.(2563)
288 พล.อ. สัณทัศน์(สันทัด) นันทิภาคย์หิรัญ(บัวขาว) กวาง ผทค.พิเศษ สป.(2566)
289 พล.อ. สัณห์เพชร สายสรรพมงคล หนุ่ม,เหลน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
290 พล.ท. สันทัด เมืองคำ ต๋อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
291 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน ทด นอกราชการ
292 พล.ต. สาธิต พงษ์ศิริ โต้ง นอกราชการ
293 นาย สานิต นาคะจิตติ อ้วน ธุรกิจส่วนตัว
294 นาย สานิต ศรีสง่า นิด ธุรกิจส่วนตัว
295 พล.ต. สำราญ แร่ทอง น้อย ผทค.ทบ.(2563)
296 พล.ท. สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ กร ผทค.พิเศษ สป.(2564)
297 พล.อ. สิทธิพล นิ่มนวล เอ๊ดผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
298 พล.ต. สิรภพ (พิศล) พานครอบแก้ว ศล นอกราชการ
299 นาย สุชาโณ ขาวสำลี แป้น นอกราชการ
300 พล.ท. สุชาติ วงษ์มาก ชาติ ,ตู่ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
301 พล.อ. สุชาติ ทับทิมแดง แหลม ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2562)
302 พ.อ. สุชาติ ชูศิริ แขก ประจำ มทบ.39(2563)
303 พล.ต. สุทธิพงษ์ จงภักดี ป้อม นอกราชการ
304 พล.ท. สุเทพ หิมารัตน์ เทพ นอกราชการ
305 พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ น๊อค,นัย ผช.ผบ.ทบ.(2563)
306 พล.ท. สุปัญญา วิไลรัตน์ บอย ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
307 พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย อ๊อด รอง ผบ.ทสส.(2565)
308 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง อุ๊ ผอ.สปร.(2564)
309 พล.ต. สุมนชัย สานุสันต์ ต้อย ผชก.ทบ.(2564)
310 พล.ท. สุเมธี(ปราศรัย) สานสุวรรณ(สนามชัย) ปี๊ด ปษ.สปท.(2565)
311 พล.ต. สุรจิตร สุขีเมฆ เบิ้ม ผทค.ทบ.(2564)
312 พล.ท. สุรชิน กาญจนจิตติ ชิน ผทค.ทบ. (2564)
313 พล.ท. สุรเดช ประเคนรี ฮาด ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
314 นาย สุรพงษ์ ไขเจริญ ก๋อ ธุรกิจส่วนตัว
315 พ.อ. สุรพล นันทิวัฒน์ เจี๊ยบ นอกราชการ
316 พล.ต. สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เอี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
317 พล.ต. สุรพัศ(สุพัฒน์) ศรีวิชัย เฒ่า นอกราชการ
318 พล.ท. สุรยุทธ พุกจินดา ก้อง,พุก ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
319 พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ปู รอง เสธ.ทบ.(2566)
320 พล.ต. สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ก๋ง ผทค.ทบ.(2563)
321 พล.อ. สุรศักดิ์ ทิมมาศ อ้อ ปษ.สป.(2563)
322 พ.อ.(พ) สุรัตน์ เลิศล้ำ เต้ รศ.สกศ.รร.จปร.(2566)
323 พล.ท. สุรินทร์ นิลเหลือง ริน , เปี๊ยก ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
324 พล.ต. สุวัฒณา เย็นใจ เล็ก ปษ.สปท.(2563)
325 พล.ต. เสน่ห์ บำรุงกิจ เน่ห์ ผทค.ทบ.(2564)
326 พล.ต. แสงศักดิ์ ละมั่งทอง เต้ย น.ฝสธ.สนง.ผบช.ทบ.(2565)
327 พล.ต. โสรัช สุขมา เต้ ผทค.บก.ทท.(2565)
328 พล.ท. หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
329 พล.ท. หิรัญ ศรีสุก ตื้ด ปษ.บก.ทท.(2565)
330 พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล แค๊ป ผบ.มทบ.42 (2564)
331 นาย อดุลย์ พลายบัว ดุล ธุรกิจส่วนตัว
332 พล.ต. อติชาติ กฤตยพงษ์ ตั้ม ผทค.ทบ.(2564)
333 นาย อนันต์ นิลละมัง นัน ราชการครู
334 พล.ท. อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง แหลม ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
335 พล.ต. อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เล็ก ผทค.สป.(2563)
336 พล.อ. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ อ๋อย ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
337 พล.ท. อภิชาติ สุขแจ่ม จี๊ด ปษ.ทบ.(2565)
338 พล.อ. อภิชาติ วิไลเนตร จิ้งจก ผทค.พิเศษ สป.(2563)
339 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ต้น มทภ.3 (2566)
340 พ.อ.(พ) อภิเดช พสุธาเลิศ โจ้ ยบ.ทหาร (2568)
341 พล.อ. อภิรมย์ จินตเกษกรรม นก,แดง ปษ.บก.ทท.(2564)
342 พล.อ. อยุทธ์ ศรีวิเศษ อุ๋ย ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
343 พล.ต. อรรณพ ธัชยะพงษ์ กบ ผทค.สป. (2564)
344 พล.ต. อรรถ สันตะวา อรรถ ผทค.ทบ.(2563)
345 พล.ท. อรรถพร ทองธิราช แดง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
346 พล.ต. อรรถพร อินทรทัต เจี๊ยบ ผทค.ทบ.(2565)
347 พล.ต. อร่าม เพชรพูลมา แดง ผอ.สฝศ.ยศ.ทบ.(2564)
348 พล.ท. อัครพล พงษ์สวัสดิ์ ตม ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
349 พล.ท. อัชฌา คงสมบูรณ์ ม้า ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
350 พล.ท. อาคม พงศ์พรหม ตู่,คม ปษ.ทบ. (2565)
351 พล.ต. อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์ เป้ม,ณัติ ผทค.บก.ทท. (2564)
352 พล.ท. อาทิตย์ ศรีหริ่ง อู๊ด,หริ่ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
353 พ.ท. อานันท์ ชินบุตร โจ ธุรกิจส่วนตัว 
354 พ.อ.(พ) อำนาจ ประคองจิต ต้อย นอกราชการ
355 นาย อำนาจ สมประสพสุข เอ๋ ธุรกิจส่วนตัว
356 พล.ท. อำนาจ นาคศรี ต๋อง ผทค.พิเศษ สป.(2563)
357 พล.ต. อำนาจ ไกรสงคราม นาจ ผทค.ทบ.(2564)
358 พล.ท. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง อ๋อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
359 พล.ต. อุชุกร(ทรงพจน์) ทรงวรัชญ์ เจี้ยบ รอง จก.สส.(2564)
360 พ.อ.(พ) อุทัย คงวาสน์ เปี๊ยก นปก.ประจำ(2563)
361 พล.อ. เอนก กล่อมจิตร เฮง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
362 พ.ต. เอนก สรรณพงษ์ ช้าง นอกราชการ

บัญชี รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน รมช.ศึกษา
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

บัญชี รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พล.ต. กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด ผทค.บก.ทท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 พล.ต. นิวัติ  ก้อนทอง ก้อน ผทค.ทบ.
8 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
9 พ.อ. ปิยะพล  ทั่งกรณ์ เก๋ เสียชีวิต 2 ก.พ.63
10 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
11 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
12 นาย รัฐ  เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
13 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
14 พ.อ.(พ) อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
15 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค


ลำดับ ชื่อ-สกุล
สาเหตุการเสียชีวิต / สถานที่
เมื่อ
1
นนร.อดิศร   สุขอ่ำ
ฝึกหลักสูตรส่งอากาศรุ่นที่145  ลพบุรี
เม.ย.2526
2
นนร.สรรเสริญ ทองคำวงศ์
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์  กรุงเทพฯ
2526
3
นนร.นารท   พฤกษา
การฝึกหลักสูตรจู่โจม  รุ่นที่ 73
มี.ค.2527
4
นนร.อนุพงษ์  วิทยาพูล
อุบัติเหตุรถไฟ สระบุรี
2527
5
ร.ต.เชิดศักดิ์  โสภา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขอนแก่น
2529
6
พ.ต.อนุพงศ์  บุญญะประทีป
ภารกิจป้องกันประเทศ ช่องบก อุบลฯ
3 ก.พ.2530
7
ร.อ.ทศพร  วงศ์มิตร 
นักบินฯ ฮ.ตก  สุราษฏร์ธานี
2530
8
พ.ท.ณรงค์  บัวงาม
นักบินฯ ฮ.ตก  ลพบุรี
2531
9
ร.อ.จุลเศรษฐ์   ราษฏรดี
ราชการชายแดน  อุบลราชธานี
ก.ย.2532
10
ร.อ.ศิริพจน์  วายโสกา
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ปัตตานี
29 มี.ค.2534
11
ร.อ.จิรศักดิ์  บรรเทากุล
อาการป่วย  ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
2535
12
พ.ต.สมควร  มาลาศรี
อาการป่วย มาเลเรีย กาญจนบุรี
2537
13
พ.ต.สุรศักดิ์  พูนทรัพย์
อาการป่วย ร.พ.มงกุฏฯ กรุงเทพฯ
1 ม.ค.2529
14
พ.อ.(พ)ธราวุธ  บุนนาค
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
15
พล.ต.อนุศักดิ์ ชูศักดิ์
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
16
พล.ต.วีรพงษ ศานติธรรม
อุบัติเหตุ รถยนต์ กรุงเทพฯ
2548
17
พล.ต.สนธิชัย ตุ้มหิรัญ
อุบัติเหตุ รถยนต์ มอสโค รัสเซีย
25 ก.พ.2549
18
พ.ท.พัฒน์  แจ่มสุกใส
อาการป่วย รพ.อิงคยุธบริหาร ปัตตานี
2553
19
พ.อ.(พ)ฉลอง บุญชะม้อย
อาการป่วย รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
7 พ.ค.2555
20
พ.อ.วรพงษ์  ชูโต
อุบัติเหตุ รถยนต์ อ.ลำสนธิ ลพบุรี
15 เม.ย.2556
21
พ.อ.ธานี  นภามาศ
อาการป่วย  รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ
25 ต.ค.2556
22
พ.อ.(พ)สัญญา  เกษตรเวทิน
อาการป่วย รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี
21 พ.ย.2557
23
พ.อ.(พ)ไกรสร  พันธจักร
อาการป่วย นครสวรรค์
29 ก.ค.2558
24
พ.อ.(พ)สุรเดช  มะนิลา
อาการป่วย รพ.สมเด็จพระนารายณ์  ลพบุรี
18 เม.ย.2559
25
พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์ ศีลพิสุทธิ์
ไตวายเฉียบพลัน รพ.พระมงกุฏเกล้า
25 เม.ย.2561
26
พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ. กรุงเทพ กทม.
4 ม.ค.2562
27
พ.อ.(พ)ราชรักษ์ ฝนมณี
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ.กรุงเทพ กทม.
29 มี.ค.2562
28
พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ
อุบัติเหตุ จักรยานยนต์ จ.ตราด
29 ก.พ.2563
29
พ.ต.พงศ์ศักดิ์  เชาวลิต
อาการป่วย โรคปอด รพ.เปาโลโชคชัย4 กทม.
5 พ.ค.2563
30
พ.อ.สุรยุทธ  หมีปาน
อาการป่วย  รพ.พญาไท 2  กทม.
24 พ.ค.2563
31
พระธนกฤต(ธีรภัทร)วิไลจิตต์
อาการป่วย  รพ.ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ
3 ธ.ค.2563
32
พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก
อาการป่วย  รพ.พระมงกุฏเกล้า  กทม.
18 มี.ค.2564
33
พ.ท.ธวัธชัย  บุญเรือง
อาการป่วย   บ้าน กทม.
20 ก.ย.2564
..
...
...
..
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ19 มี.ค.2564
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132