ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

ทำเนียบสมาชิก

ลำดับ
ยศ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่งสุดท้าย
1 พล.อ. กนิษฐ ชมะนันทน์ ต่อ ปษ.บก.ทท. (2566)
2 นาย กมลชนก เทพหัสดินฯ แม็ก ธุรกิจส่วนตัว
3 พ.ต. กฤต(เกียรติ) สตารัตน์ เกียรติ นอกราชการ
4 พล.ท. กฤติกร(เสริมศักดิ์) รัสมิภูตานนท์ อู๊ด ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
5 พล.ต. กฤษฎาชัย คล้ายฉิม ป๋อ นอกราชการ
6 พล.ท. กฤษณ์ สุนทรธรรม เอิ๊ท ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2565)
7 พล.อ. กฤษดา พงษ์สามารถ เหนียว ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2564)
8 พล.ท. กลยุทธ ไกรฤกษ์ อ๊อด ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
9 พล.ต. กสิณ(ณรงค์) จ้อยประดิษฐ์ จ้อย ผทค.ทบ.(2563)
10 พ.อ. ก่อเกิด(กมล) มีสมบูรณ์ มล นอกราชการ
11 นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
12 พล.ต. กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์) มโหธร เบิ้ม,หยอย ผทค.ทบ.(2564)
13 พล.อ. กิตติพงศ์ กาญจนาคม เอ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
14 พล.ท. กิตติพันธ์(ธีรพล) ชูพิพัฒน์ อิ๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
15 พ.อ. กิตติพันธ์(มาวิน) เฉลิมแสนยากร เอ็ม ผช.ผอ.อผศ.
16 นาย กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
17 พล.ต. เกษม วังสุนทร เษม นอกราชการ
18 พล.ท. เกษม จั่นเรือง แดง ผทค.พิเศษ สป.(2564)
19 พล.ต. เกษม ทองสิงห์ อ้วน นอกราชการ
20 พล.ต.
เกษียร ยืนยง น้อง น.ฝสธ.สง.ผบช.(2565)
21 พล.อ. เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม โอ๋ ผอ.สงป.กห.(2565)
22 พล.อ. เกียรติศักดิ์ วิเวก โหน่ง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
23 นาย ไกรศร(ไกรศิริ) อาจจำนงค์ ปุ๊ ธุรกิจส่วนตัว
24 พล.ท. คณธัช (ปิยะ) ชนะกาญจน์ อุ๊  ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
25 พล.ต. คณาพร มีสุวรรณ ก้อย ผชก.ทบ.(2564)
26 พล.อ. คมกฤช พลพิลา กบ ผทค.พิเศษ บก.ทบ.(2564)
27 พล.ต. คฤหัสถ์บดี(พงศ์นาถ) ปัตตพงศ์ ปุ้ม ผทค.ทบ.(2564)
28 พล.อ. คำรณ ชาติเสวียง(ชาวเรือ) โบ๊ต ผทค.พิเศษ สป.(2564)
29 นาย จอมพงษ์ น้อยอิ่มใจ จอม,น้อย ธุรกิจส่วนตัว
30 นาย จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Grop
31 พล.ต. จำรัส สังขะวร รัส รอง ผอ สน.ปรมน.ภาค 4 (2564)
32 พล.อ. จิรเดช(อนุรักษ์) กมลเพ็ชร โม ปษ.พิเศษ ทบ.(2565)
33 พล.ท. จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ จู๊ด ผทค.ทบ.(2565)
34 พล.ต. จิระศักดิ์ ขำประถม ต้อม ผทค.ทบ. (2565)
35 พล.อ. จีรัชญ์(จิรพันธ์) บุญชญา น้อย ผบ.นทพ.(2565)
36 พล.อ. จีรนันท์ กัณฑวงศ์ ป๋อง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2566)
37 พล.ต. จีระศักดิ์ แสงทองศรี จ้อย ผทค.ทบ.(2565)
38 พล.ต. จุมพล สุดสวาสดิ์ ตู่,จุ๋ม นอกราชการ
39 พล.ต. จุลเจน สืบนุสนธิ์ หนู น.ฝสธ.ผบช.ทบ.(2564)
40 พล.ต. เจษฎา ประศาสน์กุล เจษฏ์ นอกราชการ
41 พล.ท. เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน ปู ผทค.สป.(2563)
42 พล.ท. ฉลองชัย ยาวะโนภาส หลอง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
43 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ แก้ว ผบ.ทสส. (2566)
44 นาย เฉลิมพล โพธิ์ทอง อั้น ธุรกิจส่วนตัว
45 พล.ต. ชยันต์ เดชศร ตึ๋ง นอกราชการ
46 พล.ต. ชลภูมิ แสงเดือน เกลอ ผทค.ทบ.(2563)
47 พ.อ. ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร ผี,ชาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
48 พล.ต. ชวรัตน์(รณรงค์) สร้อยสังวาลย์ ตุ่ม นอกราชการ
49 พล.ต. ชวลิต เอี่ยมสอาด อ๊อด ..(2562)
50 พล.อ. ชัชชัย ภัทรนาวิก โป๊ป ปษ.สปท.(2565)
51 พล.ต. ชัยณภนท์(ชัยณรงค์) อเนกเวียง เหมี่ยว นปก.ประจำ มทบ.11(2565)
52 พล.ต. ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ ป๊อก ผทค.ทบ. (2564)
53 พล.ท. ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์) รันสูงเนิน เบิ้ม ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2565)
54 พล.อ. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ปาน ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
55 พ.อ. ชัยยุทธ คงสม เมียด นอกราชการ
56 พล.อ. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เจี๊ยบปษ.ทบ.(2564)
57 พล.อ. ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา เบี้ยว ผู้ตรวจราชการ สน.นายกฯ(2565)
58 พล.อ. ชัยวิน ผูกพันธุ์ เบิร์ต ผทค.พิเศษ สป.(2565)
59 พล.ท. ชาญชัย เอมอ่อน หนุ่ม ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
60 พล.ต. ชาญชาย ไชยกุล แก่ น.ฝสธ.สง.ผบช.(2565)
61 พล.ท. ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ โต๊ะ ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
62 พล.ต. ชาญณรงค์ บุญสอน ติ๊ก ผทค.ทบ.(2564)
63 พล.ต. ชาญวิทย์ ทองพลับ แอ้ น.ฝสธ.สง.ผบช.(2565)
64 พล.ท. ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน แอ๋ จก.สส.ทหาร(2565)
65 พล.ท. ชาตรี สุวรรณภูมิ ตรี ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
66 พล.ท. ชาตรี กิตติขจร แฮป ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
67 พล.ท. ชานนท์ ใช้สง่า หนุ่ม รองหน.ฝสธ.ประจำ.ผบช.(2565)
68 พล.ต. ชายมาศ แก้วไทรหงวน มาศ ผทค.ทบ.(2564)
69 พล.ท. ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ จ๊ะ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1(2564)
70 นาย ชินวุฒิ ขาวสำลี ชุก ธุรกิจส่วนตัว
71 พ.ต. ชุมพร นาวาพนม ต้อ นอกราชการ
72 พล.ท. ชูเกียรติ ช่วยเพชร เต่า ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
73 พล.ต. ชูชาติ อุปสาร อ๊อด ผทค.ทบ.(2564)
74 พล.ท. ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ใหญ่ ผอ. สนข.ปรมน.ทบ.(2564)
75 พล.อ. เชษฐา ตรงดี เชษ ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
76 พล.ท. เชิงชาย กระตุฤกษ์ เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
77 ร.อ. เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด ไก่โรส ธุรกิจส่วนตัว
78 พล.ต. ฐากฤช(สุวิทย์) สระคูพันธ์ ติ๊ก ผทค.ทบ.(2565)
79 พล.ท. ฐิติพล(พงษ์อนันต์) ไวยพจน์ อ้วน ผทค.พิเศษ สป.(2564)
80 พล.ต. ฐิติวัฒน์(บุญส่ง) ศรีสังข์บุญ อ๋อย ผชก.ทบ.(2563)
81 พล.อ. ณตฐพล บุญงาม จิงโจ้ เสธ.ทหาร (2565)
82 พล.ท. ณพล(สมเกียรติ) จีนวรรณ เข้ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
83 พล.อ. ณภัทร(จันทร์ตรี) สุขจิตต์ แขก ผทค.พิเศษ สป.(2564)
84 พ.ท. ณรงค์ เพ็ญพักตร์ แจ๊ว นอกราชการ
85 พล.อ. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง แดง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
86 พล.ต. ณรงค์กร บัวเงิน กร ผทค.ทบ.(2565)
87 พ.ท. ณรงค์พล(สุชาติ) รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์) ต๊อก นอกราชการ
88 พล.ต. ณรงค์ศักดิ์ เสาธง เจี๊ยบผทค.ทบ.(2564)
89 พล.ท. ณรัช(จำรัส) สิงห์ปภาภร ต๊ะ ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
90 พล.อ. ณัฏฐพล(ธวัชชัย) จันทร์สอกลิ่น สัว,อ๊อด ปษ.พิเศษ สป.(2565)
91 พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์) ชาตวัฒนานนท์ ตุ่น,แบะ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
92 พล.ต. ณัฐดนัย(วรพจน์) บุญถาวร เขี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
93 พล.ต. ณัฐพงษ์ มงคลนัฏ ต้อ ผทค.บก.ทท.(2564)
94 พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ หมู ปษ.พิเศษ ทบ.(2564)
95 พล.ท. ดำรง สุ่มสังข์ หมู,ดำ นอกราชการ
96 พล.ต. ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน อ๋อง ผทค.ทบ. (2563)
97 พล.ท. ดุษิต ปุระเสาร์ หล้า ผทค.พิเศษ ทบ. (2564)
98 พล.อ. ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ เป้ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
99 พล.ต. ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เหน่ง ผบ.บชร.4 (2564)
100 พล.ท. ถาวร ไทยแขก แขก ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
101 นาย ทนงศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ น้อง ธุรกิจส่วนตัว
102 พ.อ.(พ) สมศักดิ์ ทรงสมบูรณ์ จ๊อก ลาออก ก.พ.63
103 พล.อ. เทพชาตรี(ชาตรี) ฝั่งสระ หนูหล่อ ผทค.พิเศษบก.ทท.(2565)
104 พ.อ.(พ) ธนภณ (ชนินทร์) ธรรมวัฒนา เอ๊ะ นปก.บก.ทท.(2563)
105 พล.ท. ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์ ตึ๋ง ผทค.พิเศษ สป.(2563)
106 พ.อ. ธนากร จิตรอนุกูล อ้อ ประจำ บก.ทท.(2563)
107 พ.อ.(พ) ธนิต บุตรจินดา นิด นปก.ประจำ สป.(2563)
108 พล.อ. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม หม่อง รอง เสธ.ทหาร (2565)
109 พล.อ. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ชวน , BEN ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2564)
110 พ.อ.(พ) ธวัชชัย สนทอง บุ๋ม นอกราชการ
111 พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร อี๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
112 พล.อ. ธานินทร์ สนิทชน เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
113 พล.ต. ธีรชัย แสนสะสม แท่ง ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2565)
114 พล.ต. นคร กาญจนพฤกษ์ เปา ผทค.ทบ.(2565)
115 นาย นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ริน ธุรกิจส่วนตัว
116 พล.ต. นนทวัฒน์ คำภานุช อุ๋ย ผทค.ทบ.(2564)
117 พล.ต. นริศ รุจานันท์ หนุ่ม หน.ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทหาร(2566)
118 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล บัง,แขก รอง ผบ.ทสส.(2565)
119 พล.ท. นฤชาติ บุญเกื้อหนุน น้อง ผทค.พิเศษ บก.ทท. (2565)
120 พล.ต. นักรบ วีรเดชะ โต้ง นอกราชการ
121 พล.ต. นันทพล เชื้อหน่าย แจ๊ค ผอ.สพม.ชด.ทหาร(2563)
122 พล.อ. นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ บุญถึง ผทค.พิเศษ สป.(2564)
123 พล.อ. นันทวัฒน์ ทัศนงาม ตุ้ย ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
124 พ.อ. นันโท แต้สุข แป๊ะ ประจำ มทบ.42 (2565)
125 พ.อ. นิคม จันทรนิมะ เล็ก นอกราชการ
126 นาย นิธิกร เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
127 พล.ต. นิวัต ก้อนทอง ก้อน ผทค.ทบ.(2564)
128 พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ วัต น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบช.ทบ.(2564)
129 พล.ต. บรรจง ไชยลังกา จง นอกราชการ
130 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์ ใหญ่ ผทค.ทบ.(2564)
131 นาย บัญชา บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
132 พล.ท. บัญชา อาจคำพันธุ์ หน่อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
133 พ.ท. บัวลอย โงกสูงเนิน ลอย นอกราชการ
134 พล.ต. บารมี แหวนเพ็ชร มี ผทค.ทบ.(2564)
135 พล.อ. บุญชู กลิ่นสาคร ชู,แชน ผทค.พิเศษ สป.(2563)
136 พล.อ. บุญยืน อินกว่าง ยืน,พร ผทค.พิเศษ ทบ.(2566)
137 พล.ท. บุญรอด ศรีสมบัติ ดำ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
138 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ สีเทา นอกราชการ
139 พ.ท. บุญสืบ เกตุราม อ้วน นอกราชการ
140 พล.ท. บูระพา ต๊ะวิชัย แป๊ะ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
141 พล.อ. เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ อ้วน,เบญ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
142 พล.ท. ปฐมทรรศ ปทุมทอง เล็ก หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. (2564)
143 ร.อ.มล. ปนัดดา ดิสกุล เหลน ผช.รมต.
144 พล.ต. ปรเมศ(ปรเมธน์) อุมรินทร์ หนู ผทค.ทบ.(2565)
145 นาย ประจักษ์ จันทร์ทิม จัก ธุรกิจส่วนตัว
146 พล.ต. ประชุม พันธ์โสตถี ตู่ ผทค.ทบ.(2563)
147 นาย ประดิษฐ์ ไชยเรศ ดิษฐ์ ธุรกิจส่วนตัว
148 พล.ท. ประทีป โกนสันเทียะ เที๊ยะ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
149 พล.ท. ประธาน นิลพัฒน์ เล็ก ผอ.สขว.ปรมน.ทบ(2564)
150 พล.ต. ประมวล มธุรส หนุ่ย ผทค.ทท.(2564)
151 พล.ท. ประมวล จันทร์ศรี มวล,เบ้า ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
152 พล.ต. ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ ตี๋ นอกราชการ
153 พล.ต. ประเวศ บาลทิพย์ แขก,เวศ ผทค.ทบ.(2564)
154 พล.ท. ประสาร รวยดี เล็ก,สาร ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
155 พ.อ.(พ) ดร.ประสารศิษฐ์(ประชา) ศรีศักดิ์ อ๊อด ประจำ มทบ.21(2564)
156 พล.ท. ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ เติ้ง รอง หน.ฝสธ.ผบช.(2564)
157 พล.ท. ประเสริฐ ขวัญชัย อ๊อด ผทค.ทบ.(2564)
158 พล.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เอี้ยง ผทค.พิเศษ สป.(2565)
159 พล.อ. ปราการ ปทะวานิช แยม ปษ.พิเศษ ทบ.(2565)
160 พล.อ. ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ โมทย์ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2566)
161 พล.ท. ปราโมทย์ นาคจันทึก ป้อม ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
162 พล.ท. ปริญญา ฉายดิลก อ๊อด ผทค.พิเศษ สป.(2564)
163 พล.อ. ปรีชา สาลีผล จุด ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
164 พล.อ. ปรีชา จึงมั่นคง ป๋อ ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
165 พล.อ. ปรีชา เบ็ญจขันธ์ เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ บก ทท.(2564)
166 พล.ท. ปวริศ (เรือง) เปรมชื่น เรือง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
167 พล.อ. ปิยพล ผลาสินธุ์ เบียร์ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
168 พ.อ. พงศกรณ์(วิชัย) รุ่งเรือง หมี นอกราชการ
169 พล.อ. พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์ เอ๋ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
170 พล.ท. พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์ ไก่แก้ว ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
171 นาย พงษ์สันต์ ชมนาค อ้าย ธุรกิจส่วนตัว
172 พล.อ. พนม ใจทหาร อ้อ ปษ.พิเศษ บก.ทท.(2564)
173 พ.ต. พรชัย เอี่ยมสุวรรณ เอี่ยม นอกราชการ
174 พล.ท. พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ ด้อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
175 พล.ต. พัชร รัตตกุล ดอลล่าร์ นอกราชการ
176 พล.ต. พัฒนพงศ์ มูลศาสตร์ ต้อย ผทค.ทบ.(2565)
177 พล.ต. พัฒนพงษ์ สุภาพคำ อ้อ ผทค.ทบ.(2563)
178 พล.อ. พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ อ้อม ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
179 พล.ท. พันลึก สุวรรณทัต เอย ผทค.พิเศษ สป.(ลาออก)
180 พล.อ. พัลลภ เฟื่องฟู ฟู ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
181 พล.ท. พิชัย กิ่งแก้ว บัง ผทค.ทบ.(2565)
182 พล.ต. พิชิต วันทา ป้อ ผทค.ทบ.(2562)
183 พล.ท. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ เชษฐ์ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
184 พล.ท. พิศนุ พงษ์ศรานันท์(อยู่ยง) โจ้,นุ ผทค.พิเศษ สป.(2562)
185 พล.อ. พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ
186 พล.อ. พิสัณห์ ปฐมเอม สัน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
187 พล.ต. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต อ๊อด ผช.ผอ.สวค.พบ.(2566)
188 พล.อ. พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เหน่ง ผทค.พิเศษ สป.(2564)
189 พล.ต. พีรวัชฌ์(โศภิษฐ์ ) แสงทอง อ้อ นอกราชการ
190 พล.อ. พีระ ฉิมปรี เบี้ยว ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
191 พล.ต. ไพฑูรย์ ทองเสนา ทูน น.ฝสธ.ผบช.ทบ. (2563)
192 พล.อ. ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ต๋อยปษ.พิเศษ บก.ทท. (2565)
193 พ.อ. วิทิศ ไตรรัตน์ เย้า นอกราชการ
194 พล.ท. ภัคถพณ(ชาตรี) ป้อมบุบผา โต ผทค.ทบ.(2564)
195 พล.ท. ภาสกร ทวีตา ชาย ปษ.ทบ. (2565)
196 พล.ต. ภูมิทัศ(ธนะศักดิ์) กิตติบุญกานต์ แดง นอกราชการ(ลาออก)
197 พล.ท. มงคล รัตนจันทร์ เอ๋ ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
198 พล.ท. มนัส แถบทอง บี๋ ผทค.พิเศษ ทท.(2563)
199 พล.ต. มนูณ ศรีสมบัติ นูญ ผทค.ทบ.(2563)
200 พล.ท. มโนช จันทร์คีรี โนช ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
201 พล.ต. มานพ ไขขุนทด ไข ผทค.ทบ.(2565)
202 นาย มานพ บุญชื่น นพ ธุรกิจส่วนตัว
203 พล.ท. มานะ เกิดโถ จี๊ด,โถ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
204 พล.ต. มานะ วงศ์น้ำเพชร ตัน นอกราชการ
205 พล.ต. มาโนชญ์ รัตนเลขา โนชญ์ ฝสธ.ประจำผบช.(2563)
206 นาย มาโนชญ์ ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
207 พล.ต. แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว แม็ก รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 4(2563)
208 นาย ยศ อินทร์มี ตุ้ย ธุรกิจส่วนตัว
209 พล.ต. ยศวริศ(ศิรพล) ศิริบาล โย่ง,ยักษ์ ผทค.ทบ.(2563)
210 พล.ท. ยุทธชัย เทียรทอง หนิง เสธ.ปรมน.ทบ.(2565)
211 พล.อ. รักษ์พล จันทร์เหลือง ปุ้ม ปษ.พิเศษ บก.ทท.(2566)
212 พล.ท. รัชชพล บุญวัฒนะกุล หนู ผช.จร.สง.ปรมน.ทบ.(2566)
213 นาย รัฐ เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
214 พล.อ. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ตุ้ม ผทค.พิเศษ ทบ.(2566)
215 นาย วนิช คำเนตร ป้อม เกษตรกร
216 พ.อ.(พ) วรทัศน์(ณรงค์ศักดิ์) ศุภทิน ปิ๊ก นอกราชการ
217 พล.ต. วรพจน์ ปูรณโชติ จอย ผทค.สป.(2564)
218 พล.ท. วรพล วรพันธ์ แขก ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
219 นาย วรภัทร ดิษยบุตร โจร ธุรกิจส่วนตัว
220 พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์ ผึ่ง ปช.ทบ.(2563)
221 พล.ต. วรวุธ(วรวุฒิ) เอี่ยมอำภา เอี่ยม  นอกราชการ
222 พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เอี๊ยง จก.สห.ทบ.(2563)
223 พล.ท. วัชรพล จุมพล หน่อง ผทค.ทบ.(2566)
224 พล.อ. วัชระ พิทยานรเศรษฐ เด้ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
225 พล.อ. วัฒนะ พลจันทร์ น้อย ปษ.สปท.(2565)
226 พล.ต. วัลภเทพ(วัลลภ) ทิพยกะลิน โต้ง ผทค.ทบ.(2563)
227 พล.ท. วัลลภ ประดับศิลป์ กี้ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
228 พ.อ.(พ) วัลลภ แตงสาขา ตะเข้ ประจำ บก.ทท.(2566)
229 นาย วัลลภ ภิบาลญาติ เบิ้ล ธุรกิจส่วนตัว
230 พล.ต. วัลลภ ก้อนมณี ปุ๊ นอกราชการ
231 พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ เอก ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
232 พ.ต. วิชัย ชุนประเสริฐดี ชุน นอกราชการ
233 พล.ต. วิชัย มารศรี ชัย รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.(2563)
234 พล.อ. วิชา ไผ่เกาะ ง่อน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
235 พล.อ. วิชาญ สุขสง ชาญ ปษ.พิเศษ บก.ทท.(2564)
236 พล.ต. วิเชียร ผ่องจันทึก น้อย,ผ่อง ผทค.ทบ.(2561)
237 พล.ต. วิญญู หัสดิน ญู ,แดง ผทค.ทบ.(2563)
238 พล.ต. วิทยา ชัยสมพร เงาะ  จก.ดย.ทบ.(2564)
239 พล.ท. วินัย เจริญศิลป์ เหน่ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
240 นาย วิบูลย์ ใจเย็น บูล ธุรกิจส่วนตัว
241 นาย วิมล วงศ์จันทร์ อั๋น ธุรกิจส่วนตัว
242 พล.ต. วิระ สอนถม ติงลี่ ผทค.ทบ. (2565)
243 พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ แกะ ผอ.สคบ.ปรมน.ทบ.(2563)
244 พล.อ. วิรัตน์ นาคจู ไก่,จู ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
245 พล.ท. วิริยะ ศรีบัวชุม ขาว ผทค.ทบ.(2564)
246 พล.อ. วิโรจน์ เกิดแสง เล็ก ปษ.สปท.(2565)
247 พล.ต.วิโรจน์ หนูสอน โจ้ , หนู ผทค.ทบ.(2563)
248 พล.อ. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ตุลย์ หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.(2565)
249 พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เจี๊ยบ รอง ผอ.ปรมน.ภาค3(2566)
250 พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์(ศักดิ์สิทธิ์) ภู่กฤติวัฒน์(ภู่กลั่น) หม่อง นอกราชการ
251 นาย วีระ กาวดิลก แอ๊ด ธุรกิจส่วนตัว
252 พ.อ.(พ) วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์ โป่ง นอกราชการ
253 พล.ต. วีระพงษ์ พันธจักร เล็ก ผทค.ทบ.(2564)
254 พล.ท. วีระวัจน์(วีรวัฒน์) ทองมั่นคง ดำ ปษ.ทบ. (2564)
255 พล.ท. วีระศักดิ์ ทองอร่าม นก ปษ.สปท.(2565)
256 พล.ต. วุฒิชัยษ์(วุฒิชัย) ชูฤทธิ์ รัง นอกราชการ
257 พล.ต. วุฒิพันธุ์ ทองเนียม ป๋อม ผทค.ทบ.(2564)
258 พล.ต. เวิน จำปาสา เวิน ผทค.ทบ.(2563)
259 พล.อ. ศตวรรษ รามดิษฐ์ แดง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
260 พ.อ. ศรศิริ จุ้ยรอด จุ้ย ประจำ สลก.บก.ทท.(2565)
261 พล.อ. ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ หิน ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
262 พ.อ.(พ) ศักดา เพ็ชรจินดา เหน่ นอกราชการ
263 พล.ท. ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ หรั่ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
264 พ.อ.(พ) ศุภณัฎฐ์(ศุภวัฒน์) แจ้งจิตร์ วัฒน์ นอกราชการ
265 พล.ต. ศุภพิชญ์(ศิลปชัย) เผื่อนงูเหลือม ก้อง น.ฝสธ.สง. ผบช. (2565)
266 นาย สกล(นฤพล) แจ่มสุกใส นอกราชการ
267 พล.อ. สงคราม ขุมทอง ตุ้ม ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
268 พล.ท. สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ดับ , เอ๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
269 พล.ต. สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย เต่า ผทค.ทบ.(2563)
270 นาย สมชาย สมขันธ์ ชาย
271 พล.อ. สมชาย เพ็งกรูด ตุ๋ย ผทค.พิเศษ ทบ.(2562)
272 พล.ต. สมชาย เพ็ชรประไพ อู๊ดดี้ น.ฝสธ.ประจำ สง.ผบช.ทบ. (2565)
273 พ.อ.(พ) สมนึก สีสังข์ ตี๋ นอกราชการ
274 พ.อ.(พ) สมบัติ อ้นหนู มาร์ก,บัติ นอกราชการ
275 พล.ท. สมภพ ศรีศิริ โอ๋ ผทค.พิเศษ ทบ.(2566)
276 พ.อ.(พ) สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา จิน นอกราชการ
277 พล.ท. สมศักดิ์ เครือเช้า เปี๊ยก ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
278 พล.ต. สมศักดิ์ ปักษี ป้อม นอกราชการ
279 พล.ต. สรวุฒิ สาลี นาย ผทค.ทบ.(2564)
280 พล.อ. สรศิริ ปริญญานันท์ ยุ้ย ผทค.พิเศษ สป.(2564)
281 พล.ต. สรายุทธ ปาลิวนิช แต๋ม นอกราชการ
282 พล.อ. สราวุธ รัชตะนาวิน อ้น รอง ปลัด กห..(2565)
283 พล.อ. สัณณชัย(สมพงศ์) ทองขวัญ ชาติ,แอ๋ว ผทค.พิเศษ สป.(2563)
284 พล.อ. สัณทัศน์(สันทัด) นันทิภาคย์หิรัญ(บัวขาว) กวาง ผอ.อผศ.(2566)
285 พล.อ. สัณห์เพชร สายสรรพมงคล หนุ่ม,เหลน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
286 พล.ท. สันทัด เมืองคำ ต๋อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
287 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน ทด นอกราชการ
288 พล.ต. สาธิต พงษ์ศิริ โต้ง นอกราชการ
289 นาย สานิต นาคะจิตติ อ้วน ธุรกิจส่วนตัว
290 นาย สานิต ศรีสง่า นิด ธุรกิจส่วนตัว
291 พล.ต. สำราญ แร่ทอง น้อย ผทค.ทบ.(2563)
292 พล.อ. สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ กร ผทค.พิเศษ สป.(2564)
293 พล.อ. สิทธิพล นิ่มนวล เอ๊ดผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
294 พล.ต. สิรภพ (พิศล) พานครอบแก้ว ศล นอกราชการ
295 นาย สุชาโณ ขาวสำลี แป้น นอกราชการ
296 พล.อ. สุชาติ วงษ์มาก ชาติ ,ตู่ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
297 พล.อ. สุชาติ ทับทิมแดง แหลม ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2562)
298 พ.อ. สุชาติ ชูศิริ แขก ประจำ มทบ.39(2563)
299 พล.ต. สุทธิพงษ์ จงภักดี ป้อม นอกราชการ
300 พล.ท. สุเทพ หิมารัตน์ เทพ นอกราชการ
301 พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ น๊อค,นัย ผช.ผบ.ทบ.(2563)
302 พล.อ. สุปัญญา วิไลรัตน์ บอย ผทค.พิเศษ บก ทท.(2565)
303 พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย อ๊อด รอง ผบ.ทสส.(2565)
304 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง อุ๊ ผอ.สปร.(2564)
305 พล.ต. สุมนชัย สานุสันต์ ต้อย ผชก.ทบ.(2564)
306 พล.ท. สุเมธี(ปราศรัย) สานสุวรรณ(สนามชัย) ปี๊ด ปษ.สปท.(2565)
307 พล.ต. สุรจิตร สุขีเมฆ เบิ้ม ผทค.ทบ.(2564)
308 พล.ท. สุรชิน กาญจนจิตติ ชิน ผทค.ทบ. (2564)
309 พล.ท. สุรเดช ประเคนรี ฮาด ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
310 นาย สุรพงษ์ ไขเจริญ ก๋อ ธุรกิจส่วนตัว
311 พ.อ. สุรพล นันทิวัฒน์ เจี๊ยบ นอกราชการ
312 พล.ต. สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เอี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
313 พล.ต. สุรพัศ(สุพัฒน์) ศรีวิชัย เฒ่า นอกราชการ
314 พล.ท. สุรยุทธ พุกจินดา ก้อง,พุก ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
315 พล.อ. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ปู ผทค.พิเศษ ทบ.(2566)
316 พล.ต. สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ก๋ง ผทค.ทบ.(2563)
317 พล.อ. สุรศักดิ์ ทิมมาศ อ้อ ปษ.สป.(2563)
318 พ.อ.(พ) สุรัตน์ เลิศล้ำ เต้ รศ.สกศ.รร.จปร.(2566)
319 พล.อ. สุรินทร์ นิลเหลือง ริน , เปี๊ยก ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
320 พล.ต. สุวัฒณา เย็นใจ เล็ก ปษ.สปท.(2563)
321 พล.ต. เสน่ห์ บำรุงกิจ เน่ห์ ผทค.ทบ.(2564)
322 พล.ต. แสงศักดิ์ ละมั่งทอง เต้ย น.ฝสธ.สนง.ผบช.ทบ.(2565)
323 พล.ต. โสรัช สุขมา เต้ ผทค.บก.ทท.(2565)
324 พล.อ. หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็ด ผทค.พิเศษ บก ทท.(2565)
325 พล.ท. หิรัญ ศรีสุก ตื้ด ปษ.บก.ทท.(2565)
326 พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล แค๊ป ผบ.มทบ.42 (2564)
327 นาย อดุลย์ พลายบัว ดุล ธุรกิจส่วนตัว
328 พล.ต. อติชาติ กฤตยพงษ์ ตั้ม ผทค.ทบ.(2564)
329 นาย อนันต์ นิลละมัง นัน ราชการครู
330 พล.ท. อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง แหลม ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)
331 พล.ต. อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เล็ก ผทค.สป.(2563)
332 พล.อ. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ อ๋อย ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
333 พล.อ. อภิชาติ สุขแจ่ม จี๊ด ผทค.พิเศษ บก ทท.(2565)
334 พล.อ. อภิชาติ วิไลเนตร จิ้งจก ผทค.พิเศษ สป.(2563)
335 พล.อ. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ต้น รอง เสธ.ทหาร (2566)
336 พ.อ.(พ) อภิเดช พสุธาเลิศ โจ้ ยบ.ทหาร (2568)
337 พล.อ. อภิรมย์ จินตเกษกรรม นก,แดง ปษ.บก.ทท.(2564)
338 พล.อ. อยุทธ์ ศรีวิเศษ อุ๋ย ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
339 พล.ต. อรรณพ ธัชยะพงษ์ กบ ผทค.สป. (2564)
340 พล.ต. อรรถ สันตะวา อรรถ ผทค.ทบ.(2563)
341 พล.อ. อรรถพร ทองธิราช แดง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
342 พล.ท. อรรถพร อินทรทัต เจี๊ยบ ผทค.ทบ.(2565)
343 พล.ต. อร่าม เพชรพูลมา แดง ผอ.สฝศ.ยศ.ทบ.(2564)
344 พล.ท. อัครพล พงษ์สวัสดิ์ ตม ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
345 พล.ท. อัชฌา คงสมบูรณ์ ม้า ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
346 พล.อ. อาคม พงศ์พรหม ตู่,คม ปษ.ทบ. (2565)
347 พล.ต. อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์ เป้ม,ณัติ ผทค.บก.ทท. (2564)
348 พล.ท. อาทิตย์ ศรีหริ่ง อู๊ด,หริ่ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
349 พ.ท. อานันท์ ชินบุตร โจ ธุรกิจส่วนตัว 
350 พ.อ.(พ) อำนาจ ประคองจิต ต้อย นอกราชการ
351 นาย อำนาจ สมประสพสุข เอ๋ ธุรกิจส่วนตัว
352 พล.ท. อำนาจ นาคศรี ต๋อง ผทค.พิเศษ สป.(2563)
353 พล.ต. อำนาจ ไกรสงคราม นาจ ผทค.ทบ.(2564)
354 พล.อ. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง อ๋อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
355 พล.ต. อุชุกร(ทรงพจน์) ทรงวรัชญ์ เจี้ยบ รอง จก.สส.(2564)
356 พ.อ.(พ) อุทัย คงวาสน์ เปี๊ยก นปก.ประจำ(2563)
357 พล.อ. เอนก กล่อมจิตร เฮง ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2564)

✨✨✨จปร.32 ชั้นนายพล  267 นาย✨✨✨
พล.อ.76 นาย..  พล.ท.85  นาย..  พล.ต.106  นาย

บัญชี รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน รมช.ศึกษา
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

บัญชี รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พล.ท. กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด ผทค.พิเศษ บก.ทท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
8 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
9 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
10 นาย รัฐ  เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
11 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
12 พ.อ.(พ) อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
13 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค


ลำดับ ชื่อ-สกุล
สาเหตุการเสียชีวิต / สถานที่
เมื่อ
1
นนร.อดิศร   สุขอ่ำ
ฝึกหลักสูตรส่งอากาศรุ่นที่145  ลพบุรี
เม.ย.2526
2
นนร.สรรเสริญ ทองคำวงศ์
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์  กรุงเทพฯ
2526
3
นนร.นารท   พฤกษา
การฝึกหลักสูตรจู่โจม  รุ่นที่ 73
มี.ค.2527
4
นนร.อนุพงษ์  วิทยาพูล
อุบัติเหตุรถไฟ สระบุรี
2527
5
ร.ต.เชิดศักดิ์  โสภา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขอนแก่น
2529
6
พ.ต.อนุพงศ์  บุญญะประทีป
ภารกิจป้องกันประเทศ ช่องบก อุบลฯ
3 ก.พ.2530
7
ร.อ.ทศพร  วงศ์มิตร 
นักบินฯ ฮ.ตก  สุราษฏร์ธานี
2530
8
พ.ท.ณรงค์  บัวงาม
นักบินฯ ฮ.ตก  ลพบุรี
2531
9
ร.อ.จุลเศรษฐ์   ราษฏรดี
ราชการชายแดน  อุบลราชธานี
ก.ย.2532
10
ร.อ.ศิริพจน์  วายโสกา
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ปัตตานี
29 มี.ค.2534
11
ร.อ.จิรศักดิ์  บรรเทากุล
อาการป่วย  ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
2535
12
พ.ต.สมควร  มาลาศรี
อาการป่วย มาเลเรีย กาญจนบุรี
2537
13
พ.ต.สุรศักดิ์  พูนทรัพย์
อาการป่วย ร.พ.มงกุฏฯ กรุงเทพฯ
1 ม.ค.2529
14
พ.อ.(พ)ธราวุธ  บุนนาค
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
15
พล.ต.อนุศักดิ์ ชูศักดิ์
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
16
พล.ต.วีรพงษ ศานติธรรม
อุบัติเหตุ รถยนต์ กรุงเทพฯ
2548
17
พล.ต.สนธิชัย ตุ้มหิรัญ
อุบัติเหตุ รถยนต์ มอสโค รัสเซีย
25 ก.พ.2549
18
พ.ท.พัฒน์  แจ่มสุกใส
อาการป่วย รพ.อิงคยุธบริหาร ปัตตานี
2553
19
พ.อ.(พ)ฉลอง บุญชะม้อย
อาการป่วย รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
7 พ.ค.2555
20
พ.อ.วรพงษ์  ชูโต
อุบัติเหตุ รถยนต์ อ.ลำสนธิ ลพบุรี
15 เม.ย.2556
21
พ.อ.ธานี  นภามาศ
อาการป่วย  รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ
25 ต.ค.2556
22
พ.อ.(พ)สัญญา  เกษตรเวทิน
อาการป่วย รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี
21 พ.ย.2557
23
พ.อ.(พ)ไกรสร  พันธจักร
อาการป่วย นครสวรรค์
29 ก.ค.2558
24
พ.อ.(พ)สุรเดช  มะนิลา
อาการป่วย รพ.สมเด็จพระนารายณ์  ลพบุรี
18 เม.ย.2559
25
พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์ ศีลพิสุทธิ์
ไตวายเฉียบพลัน รพ.พระมงกุฏเกล้า
25 เม.ย.2561
26
พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ. กรุงเทพ กทม.
4 ม.ค.2562
27
พ.อ.(พ)ราชรักษ์ ฝนมณี
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ.กรุงเทพ กทม.
29 มี.ค.2562
28
พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ
อุบัติเหตุ จักรยานยนต์ จ.ตราด
29 ก.พ.2563
29
พ.ต.พงศ์ศักดิ์  เชาวลิต
อาการป่วย โรคปอด รพ.เปาโลโชคชัย4 กทม.
5 พ.ค.2563
30
พ.อ.สุรยุทธ  หมีปาน
อาการป่วย  รพ.พญาไท 2  กทม.
24 พ.ค.2563
31
พระธนกฤต(ธีรภัทร)วิไลจิตต์
อาการป่วย  รพ.ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ
3 ธ.ค.2563
32
พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก
อาการป่วย  รพ.พระมงกุฏเกล้า  กทม.
18 มี.ค.2564
33
พ.ท.ธวัธชัย  บุญเรือง
อาการป่วย   บ้าน กทม.
20 ก.ย.2564
34
พลเอก ธวัธชัย  มาชมสมบูรณ์
อาการป่วย   โรคมะเร็ง กทม.
26 ต.ค.2564
35
พ.อ.(พ) ภาคภูมิ อ่อนนุช
อุบัติเหตุ รถยนต์  ลพบุรี
21 ม.ค.2565
36
พ.ต.เอนก  สรรณพงษ์
อาการป่วย  นนทบุรี
12 ต.ค.2565
37
พล.ต.วัลภเทพ  ทิพยกะลิน
อาการป่วย  ลพบุรี
13 พ.ค.2566
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 พ.ค.2566
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132