ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมวางแผนการฝึกขั้นกลาง ของ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา


วันที่ 26 เมษายน 2562  พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวางแผนการฝึกขั้นกลางของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Experts’ working Group on Counter Terrorism : EWG on CT) ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศ คู่เจรจา ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM – Plus) และ พลตรี ทิฆัมพร ชุลีลัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมในการแถลงข่าวฯ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร


โดยมีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ๑๘ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศยกเว้นบรูไนดารุซซาลาม และประเทศคู่เจรจาอีก ๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดีย, ญี่ปุ่น, สหพันธรัฐรัสเซีย, และสหรัฐอเมริกาและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการดำเนินการ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างกองทัพประเทศสมาชิก ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และประเทศคู่เจรจา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน มุมมอง และ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน ซึ่งผลการประชุมการวางแผนขั้นกลางนี้ ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในโครงสร้างการจัดกำลัง สถานการณ์การฝึก การดำเนินการฝึก รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกันกับศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีการฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ ที่ประเทศไทย ในห้วง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ และ การฝึกภาคสนามที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งจากผลการประชุมดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันถึงความก้าวหน้าที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของคณะทำงานฯ ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของภูมิภาคของเรา