ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร กราบขอขมาเพื่อความบริสุทธิ์ ในการเข้าบรรพชาอุปสมบท

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๔ น. มีพระภิกษุรูปใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ใต้ร่มบารมีธรรมในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชรสุทธิวงศ์ (พระอาจารย์อารยวังโส) 

 ♦️ได้ฉายา พระ “อิสฺสรธมฺโม” มีความหมายว่า ผู้มีธรรมเป็นใหญ่ มีความอิสระโดยอำนาจแห่งธรรม 

♦️ การบวชครั้งนี้ เป็นการบวชครั้งที่ ๒ หลังเกษียณอายุราชการ “เพื่อพัฒนาความประเสริฐของชีวิต”
...ตั้งใจเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน โดยมิได้กำหนดระยะเวลาในการครองสมณเพศ
🙏”พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร” กราบขอขมาเพื่อความบริสุทธิ์ในการเข้าบรรพชาอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน เวลา ๑๐.๐๐ น. 

🙏 ขอนำข่าวกุศลอันเป็นมงคล มาฝากทุกท่านเพื่อร่วมอนุโมทนา