ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สมเด็จพระเทพฯ ให้ พลเอก ดร. ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟ นำคณะ นศ.เข้าเฝ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ พลเอก ดร. ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานที่ปรึกษาหลักสูตร ปริญญาดุษฏีบัณทิต สาขาการบริหารจัดการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรปริญาดุษฏีบัณฑิต เข้าเฝ้าถวายสิ่งของ เมื่อ 16 มิถุนายน 2566