ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กราบลาอุปสมบท พล.ต.วิระ สอนถม

พระญาณวีโร(ผู้แกล้วกล้าด้วยญาณ).