ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บรูไน

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น The Most Exalted Order of Paduka Keberanian Laila Terbilang (D.P.K.T) จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามรักษาพระองค์ ซึ่งทางกองทัพบรูไนได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๗ พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีฯ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Most Exalted Order of Paduka Keberanian Laila Terbilang (D.P.K.T) จากสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สูงสุดในพระราชพิธีฯ ที่มอบให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบรูไนและกองทัพมิตรประเทศ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไน และได้เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ Royal Banqueting Hall ในพระราชวังนูรูล อิมาน ซึ่งเป็นงานเลี้ยงรับรองที่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ พระราชทานเลี้ยงให้แก่ราชอาคันตุกะ และข้าราชการประเทศบรูไนด้วย

สำหรับ การเดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) อย่างเป็นทางการ ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพบรูไนให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกันต่อไป