ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีมอบห้องสุขาให้ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ประธานกรรมการ จปร.32 ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสุขาให้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง   จังหวัด เชียงราย โดยมี พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ พลเอก บุญยืน  อินกว่าง  เพื่อนๆ จปร.32 และครอบครัว ร่วมในพิธี 

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล สนับสนุน รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย เทพื้นคอนกรีต  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน.