ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดพิธีที่สำคัญ คือ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาธรรมราชา กับ พระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปีเถาะ พุทธศักราช ๒๐๙๘ ณ พระราชวังจันทร์ เมืองพิษณุโลก ทรงมีพระพี่นาง ๑ พระองค์ ทรงพระนามว่า พระสุพรรณกัลยา พระอนุชา ๑ พระองค์ ทรงพระนามว่า พระเอกาทศรถ เมื่อพุทธศักราช ๒๑๐๗ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ได้ทรงขอสมเด็จพระนเรศวร จากสมเด็จพระมหาธรรมราชา ขณะที่ทรงมีพระชนม์ได้ ๙ พรรษา ต้องเสด็จไปประทับ ณ กรุงหงสาวดี และได้เสด็จกลับสู่กรุงศรีอยุธยา เมื่อพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา ทรงกระทำศึกเพื่อปกบ้านป้องเมือง ให้รอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู และจากการรบหลายครั้ง ทรงแสดงให้ประจักษ์ในความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ จนเป็นที่เกรงขามของข้าศึกศัตรู เมื่อพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๓๓ โดยที่การศึกก็ยังมิได้หมดสิ้นไป จนต่อเมื่อได้ทรงกระทำยุทธหัตถี และมีชัยเหนือพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี กรุงศรีอยุธยา จึงมีความมั่นคงปราศจากการรุกรานไพรีสืบมาเป็นเวลากว่าร้อยปี
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงตรากตรำพระวรกายในการศึกสงครามเพื่อชาติบ้านเมืองมาโดยตลอด ตราบจนกระทั่งพุทธศักราช ๒๑๔๘ ขณะทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะ ระหว่างการเดินทัพ ทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ปีเดียวกัน ขณะพระชนมายุได้ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่ทรง พระปรีชาสามารถ กล้าหาญ และเปี่ยมด้วยพระวิริยะ โดยเมื่อทรงพระเยาว์ ได้ศึกษายุทธวิธีการรบของฝ่ายข้าศึก และนำมาปรับใช้กับศึก จนเป็นฝ่ายชนะในที่สุด ทรงเป็นแบบอย่างอันดียิ่งของนักรบไทยมาทุกกาลสมัย
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหล่าข้าราชการกองทัพไทยทุกนาย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ โดยจะขอสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์สุขส่วนรวม ตระหนัก สำนึกในเกียรติภูมิของชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณประโยชน์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการปกป้องราชอาณาจักรไทยอันเป็นมาตุภูมิให้มั่นคงยืนยงตลอดไป