ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ล่องใต้ แลตรัง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พลเอก วิชาญ สุขสง พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา เพื่อนสมาชิก จปร.๓๒และครอบครัว เป็นตัวแทนของศิษย์เก่า จปร.๓๒ ร่วมพิธีส่งมอบ การจัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับครู และนักเรียน 
 โรงเรียนบ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อวิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖