ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.ศตก. พร้อมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ในกรอบการประชุม ADMM-Plus ได้เข้าร่วมการประชุม หารือ ทวิภาคี ไทย- สปจ.

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ( ตามเวลาท้องถิ่น ) พล.ท. ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศตก. พร้อมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ในกรอบการประชุม ADMM-Plus ได้เข้าร่วมการประชุม หารือ ทวิภาคี ไทย- สปจ. เพื่อเตรียมการประชุม วางแผนขั้นต้นในการจัดการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายร่วม ณ โรงแรม Lijiang Waterfall เมือง กุ้ยหลิน สปจ. โดยมีประธานฝ่าย สปจ. เจ้ากรมยุทธการ กรมเสนาธิการร่วม และ คณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อยืนยัน แนวทางการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้น  แนวทางการจัดการฝึก การจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกของประเทศสมาชิก ผลการประชุม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการ และจะดำเนินการประชุมในภาพรวม กับประเทศสมาชิกอื่นในวันที่ ๒๒-๒๕ ม.ค. ๖๑