ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ระหว่าง พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม และ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ด้วยมีพระบรมราชโองการให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พันเอกกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป