ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit (Degree of Commander)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit (Degree of Commander) จาก พลเรือเอก John C.Aquilino (จอห์น ซี อากีลีโน ) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ณ สำนักงานประสานความช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศ (จัสแมกไทย) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
การมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในครั้งนี้ เนื่องจาก พลเอก เฉลิมพลฯ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ตลอดจนเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ในการธำรงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค นับเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติร่วมกันต่อไป
โดยเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit ชั้น Degree of Commander เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สหรัฐฯ จะมอบให้กับผู้นำทางทหารมิตรประเทศ ถือเป็นการให้เกียรติและให้ความสำคัญแก่กองทัพเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองกองทัพให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในอนาคต