ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สารอวยพรปีใหม่ ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

สารอวยพรปีใหม่ ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

เพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่รักทุกนาย

ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กองทัพไทย ซึ่งมีเพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เป็นกำลังหลักสำคัญในการปฏิบัติภารกิจรับใช้ประเทศชาติในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล อีกทั้งสนองพระราโชบายในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จนภารกิจทั้งหลายสำเร็งลุล่วงเป็นผลดีต่อประเทศชาติในภาพรวม และประชาชนได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นอย่างดี

ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณเพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายด้วยความจริงใจที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละและอดทน จนทำให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งขอให้ทุกนายยึดมั่นตามแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ และขอให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีคุณธรรม สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและประเทศชาติ อย่างยั่นยืนตลอดไป

ในการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา มีการสูญเสียกำลังพล และบาดเจ็บ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ได้ดูแลครอบครัว ให้บรรเทาผลกระทบจากการสูญเสีย ขอให้ดูแลให้ต่อเนื่องไป และขอให้กำหนดมาตรการ และเคร่งครัด ในความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติการ เพื่อให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ขอคารวะกำลังพลผู้เสียสละมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ผมขอตั้งจิตอธิษฐาน ตลอดจนคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบรมเดซานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย พร้อมทั้งครอบครัวอันเป็นที่รัก ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบไป

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด