ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีรับ - ส่งหน้าที่เลขาธิการฯ สกมช.

สกมช. จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เลขาธิการฯ ส่งไม้ต่อ “อมร” พร้อมทำหน้าที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ลธ.กมช.) ระหว่างพลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ลธ.กมช. ที่ครบวาระเกษียณอายุ กับ พลอากาศตรี อมร ชมเชย ลธ.กมช. ท่านใหม่ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สกมช. เข้าร่วมพิธี
พลเอก ปรัชญาฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ขอชื่นชมทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฎิบัติหน้าที่ก่อร่างสร้าง สกมช. ขึ้นมาได้สำเร็จ จนมีผลงานเป็นที่เชื่อถือของหน่วยงานต่างๆและประชาชน และขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี อมรฯ ที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการฯ คนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำพาองค์กรของเราไปสู่องค์การชั้นนำในระดับสากล รวมถึงสานต่อภารกิจในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อไป พลอากาศตรี อมรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณ พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติคนแรก ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยสัญญาว่าจะมุ่งมั่นและผลักดันให้ สกมช. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ