ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ได้ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่ พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร เพื่อสานต่อภารกิจ และปกครองบังคับบัญชา ให้ภารกิจของหน่วยบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๓ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายบริหาร)