ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีเทิดเกียรติข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทิดเกียรติข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทิดเกียรติข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โดยพิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป 

โดยปีนี้ มีผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุ ได้แก่ พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พลเอก วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น