ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พิธีรับส่งหน้าที่ และ มอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 1349 พิธีรับส่งหน้าที่ และ มอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลเอก เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ท่านเดิม ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับชั้นยศสูงขึ้น กับ พลโท ภัทราวุฒิ ชุนหะวัณ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ท่านใหม่ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.