ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.วศ.ทบ. ระหว่าง พล.ท. สมภพ ศรีศิริ และ พล.ต. เรืองศักดิ์ แก่นกำจร ณ ลานหน้า บก.วศ.ทบ. โดยมีกำลังพล วศ.ทบ. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง