ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาเลเซีย

ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Honorary Award of the Malaysian Armed Forces Order for Valour – Gallant Commander of Malaysian Armed Forces, First Degree จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เชิดชูเกียรติระดับที่ 1 โดยจะมอบให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ของกองทัพมาเลเซีย รวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพมิตรประเทศ โดยครั้งนี้มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย และผู้บัญชาการทหารบกฟิลิปปินส์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ด้วย

จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง พระราชวัง Istana Negara ซึ่งเป็นงานเลี้ยงรับรองที่สมเด็จพระราชาธิบดี พระราชทานเลี้ยงให้แก่ราชอาคันตุกะ และข้าราชการประเทศมาเลเซีย การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของกองทัพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต รวมทั้งการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน