ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง บก.ทท.และ สกมช.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยกระดับการดูแล การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อปกป้อง ป้องกัน ส่งเสริม ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ตลอดจนรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ พัฒนาขีดความสามารถทักษะ และความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านโครงการ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านไซเบอร์ต่าง ๆ ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการเพื่อยกระดับการดูแลและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในลักษณะแบบ CERT (Computer Emergency Response Team) ซึ่งรวมถึงการร่วมกันกำหนดกลไกการตอบสนอง จัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Incident Response) และการดำเนินกิจกรรมซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Drill) พร้อมทั้งจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง ตลอดจนร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ วิธีการโจมตีหรือการก่อภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

   

 กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕