ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ขึ้นอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี
การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดพิธีที่สำคัญ คือ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.๒๐๙๘ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เมื่อพระชนมายุได้ ๙ พรรษา ต้องเสด็จไปประทับ ณ กรุงหงสาวดี และได้เสด็จกลับสู่กรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา 

จากการกระทำศึกหลายครั้งทรงแสดงให้ประจักษ์ในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ และเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนเป็นที่เกรงขามของข้าศึกศัตรู เมื่อพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และมีการศึกที่สำคัญคือทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราช แห่งกรุงหงสาวดี กรุงศรีอยุธยาจึงมีความมั่นคงปราศจากการรุกรานจากไพรี 

ในปี พ.ศ.๒๑๔๘ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะ ระหว่างการเดินทัพทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง ขณะพระชนมายุได้ ๕๐ พรรษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เหล่าข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ โดยจะขอสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์สุขส่วนรวม ตระหนัก สำนึกในเกียรติภูมิของชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณประโยชน์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการปกป้องราชอาณาจักรไทยอันเป็นมาตุภูมิให้มั่นคงยืนยงตลอดไป
กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕