ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

พิธีขอรับพรจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีขอรับพรจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่มีความสำคัญ มีคุณค่า สะท้อนความงดงามตามแบบประเพณีไทย กองบัญชาการกองทัพไทยจึงจัดพิธีขอรับพรจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลดังกล่าว 
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยกำลังพลทุกนาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ทั้งด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และการปฏิบัติตนภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยยังคงดำรงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สืบไป