ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบเครื่องราชฯฝรั่งเศส แก่ พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก

๑๑ พ.ย.๖๔ นาย Thierry MATHOU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส Emmanuel Macron ทำพิธีมอบให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Chevalier de L'ordre national du Mérite แก่ พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ณ สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
ทั้งนี้ พลเอกชัชชัย ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Chevalier de L'ordre national du Mérite จาก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส นี้ ตั้งแต่ 20 พ.ย.2563 แต่ เลื่อนมาทำพิธี ปีนี้ 

พลเอกชัชชัย เคยศึกษาที่ Collège interarmées de Défense (CID) กรุงปารีส ฝรั่งเศส (2006-2008) และ ช่วยประสานความร่วมมือทางทหาร และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส ในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือในด้าน การต่อต้านการก่อการร้ายของ สอท. ฝรั่งเศส-ไทยและการคุ้มครอง ชาว ฝรั่งเศสในห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก. -CTOC) บก.ทัพไทย