ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรีและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทพนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ในครั้งนี้ นับเป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก หลังจากที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป