ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต.เพื่อประสานการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา


วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประสานการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติ ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ดังนี้


วันที่ 4 มีนาคม 2562
1.ตรวจเยี่ยม ฉก. ทพ. 47 อ.ยะหา จ.ยะลา
2.พบปะชุมชนไทยพุทธ เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ณ วัดวงกตบรรพต ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
3.ตรวจเยี่ยม ชคต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อให้แนวทางการประเมินผล ปี 62 ห้วง 6 เดือนแรก และ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องพร้อมทั้งดู การ รปภ.ตนเองของ ชคต. ยะหา

วันที่ 5 มีนาคม 2562
1. ประสานงานกับ ศูนย์บูรณาการกล้อง CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
2.ประสานงานกับ ฉก.อโณทัย เรื่องการเก็บรักษาและการแจกจ่ายยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้กับ นขต.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
3.ประสานงานกับ ฉก.สันติสุข
4.ประสานงานกับ หน่วยนิติวิทยาศาสตร์ สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
5.ประสานงานกับ นฝต.ขกท.สน.จชต. เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง
วันที่ 6 มีนาคม 2562
1.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ บก.ฉก.ปัตตานี 25
2.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ชคต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
3.รับฟังการบรรยายสรุปและทัศนศึกษา เกี่ยวกับสกายวอล์ค อ.เมือง จ.ปัตตานี