ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.4 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่ตามแบบการประกันคุณภาพการฝึก 9 หัวข้อ พร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะทหารใหม่ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่