ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับ ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) ค่ายศรีสองรัก มีการทำพิธีรับ-มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ระหว่าง พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี กับ พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 คนใหม่ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการ มทบ.28 คนใหม่ กล่าวถึงแนวทางการทำงานในตำแหน่งใหม่นี้ว่า ก่อนอื่นต้องดูแลกำลังพลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อจะได้มีขวัญกำลังใจออกไปช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ในขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ก่อนมารับตำแหน่งที่นี่นั้น ก็ได้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย พบว่าลดลงไปอย่างมาก ซึ่งป่าพื้นที่จังหวัดเลยเป็นป่าต้นน้ำป่าสัก ดังนั้นจึงต้องเร่งฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางปลูกป่าในใจคน ตามแนวพระราชดำริฯ


นอกจากนี้ จะเน้นไปที่การป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ชายแดน โดยจะใช้แนวทางที่ตนเคยใช้ได้ผลในจังหวัดชัยภูมิมาแล้ว คือ “การปักสมอบก” จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติแบบเกาะติดในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้หมู่บ้านเหล่านั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ป้องกันภัยจากยาเสพติดด้วยชุมชนเองจนเป็น หมู่บ้านสีขาวต่อไป ผู้บัญชาการ มทบ.28 คนใหม่กล่าว.
ที่มา:https://www.77jowo.com/contents/106485