ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประชุมและตรวจความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัธพีระชัย รอง มทภ.3 เป็นประธานการประชุม ตรวจความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง ลานเอนกประสงค์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายตำรวจ พลเรือน  จิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจจุดคัดกรองทุกจุด