ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถยนต์

26 มิถุนายน 2560 เวลา 0900
พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถยนต์ ให้กับแม่บ้าน และบุตรหลานของกำลังพล และมอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 32 ราย ณ สโมสรนายทหาร ค่ายบุรฉัตร