ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แนะนำการใช้โปรแกรมติดตามการบริหารระบบงปประมาณ

วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 10.30
พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.นำ พ.อ.หญิง จงกลณี เชื้อหน่าย และคณะ เข้าพบ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2 รอ.แนะนำการใช้โปรแกรมติดตามการบริหารระบบงปประมาณ ซึ่งเป็นสิงประดิษฐ์ของ ทบ.ให้กับกำพลของ พล.ม.2 รอ ที่รับผิดชอบ ในเรื่อง งปประมาณ การเงิน และ พลาธิการ นำไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของ การบริหารหน่วย