ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

๑๗ มิ.ย. ๖๐
คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ พร้อมด้วยประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ เยี่ยมเยียน/ติดตามการดำเนินกิจกรรมของ กลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.๘ และร่วมเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.พัน.๘ ตามนโยบายการปฏิบัติงานของสามคมแม่บ้านทหารบก