ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมบุญหล่อพระและหล่อระฆ้งที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 พฤษภาคทม 2560
พ.อ.(พ) วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์  รอง.จก.สห.ทบ 
ร่วมบุญหล่อพระและหล่อระฆังที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา