ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

นำคณะผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 12 เยี่ยมชม /ดูงาน

25 เม.ย. 60 เวลา0830-1130
 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำคณะผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 12 เยี่ยมชม /ดูงาน ปตอ.1 พัน 6 แจ้งวัฒนะ
 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) 
นำคณะผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 12 เยี่ยมชม /ดูงาน สส. กรุงเทพฯ