ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์  รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566
สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ