ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก วาระ เมษายน 2565

กองทัพบกจัดพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกำลังพลกองทัพบก
วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภินันท์ คำเพราะ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปี 2565 (วาระเมษายน 2565) จำนวน 68 นาย ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก 

หลังจากนั้น เวลา 1330 น. รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกำลังพลกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2565 ชั้นสายสะพาย จำนวน 163 นาย ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 
 👍👍แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก 1 เมษายน 2565