ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จก.กช. ให้การต้อนรับ ผบ.วทบ. คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 66วันที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 0930 -1200 พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. ให้การต้อนรับ พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผบ.วทบ. นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 66 รับฟังการบรรยายและรับชมวีดีทัศน์ จาก กช. และ พล.พัฒนา 1 ณ สโมสรนายทหาร 
 

จก.กช. ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของ กช.และ พ.อ.มานิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พลพัฒนา1 เป็นผู้บรรยายสรุปและตอบข้อซักถามในส่วนของ พล.พัฒนา 1 


ทำให้ นศ.วปอ.66 ได้รับความรู้ในเรื่องภารกิจสำคัญของหน่วย กช.ทั้งในส่วนที่เป็นเหล่าสายวิทยาการ เหล่าสายยุทธบริการ และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และ ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 ในข้อเสนอแนะ หลักนิยมของหน่วย ตามแผนป้องกันประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และได้เยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์แบบ Static display สำหรับสนับภารกิจในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน