ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ 
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ