ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562


วันที่ 29 ก.ค. 62 รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา


ศิษย์เก่า จปร.32 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทำเนียบรัฐบาลเหลืองอร่ามด้วยต้นดาวเรืองที่ถูกประดับประดาทั่วบริเวณพื้นที่หน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าและบริเวณโดยรอบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสวนนงนุช ได้นำดาวเรืองหลายแสนต้นเข้ามาตกแต่งสำหรับเป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต