ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันสถาปนากรมสารวัตรทหารบก ครบรอบปีที่ 67


วันที่ 30 ก.ค.2562 เวลา 07.09 น. พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก เป็นประธาน พิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสารวัตรทหารบก ครบรอบปีที่ 67 พร้อมด้วย รองเจ้ากรม และเจ้าหน้าที่ทหารภายในกรมสารวัตรทหารบก ร่วมในพิธีฯ
โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.09 น. พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะรองเจ้ากรมและเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป จากนั้นได้ไป วางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และจากนั้นได้วางพวงมาลาสักการะพระรูปท้าวเวสสุวรรณ และจากนั้นไป สักการะ องค์พระนารายณ์ ที่ประดิษฐาน ณ เทวสถาน และศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้ากรมสารวัตรทหารบก

เวลา 10.00 น. พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะรองเจ้ากรมและเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมถวาย สังฆทาน ปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน10 รูป เป็นอันเสร็จพิธีช่วงเช้า


เวลาประมาณ 11.19 น. พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะรองเจ้ากรมและเจ้าหน้าที่ทหาร ได้วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก จากนั้นได้เดินทาง มาที่แหล่งสมาคมสารวัตรทหารบก เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 2,000 บาท ให้กับบุตรธิดาของกำลังพล ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 106 ทุน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 212,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุตรของกำลังพลให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
ในปีงบประมาณนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาสำนักงานเข้าทำการคัดเลือกจำนวน 10 สำนักงาน โดยดำเนินการตรวจประเมินผลวงรอบ 3 เดือนต่อ 1 ครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดย พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก ได้มอบรางวัลให้กับ สำนักงานที่มีผลคะแนนจากการตรวจสอบประเมินสูงสุดเป็นสำนักงานดีเด่นจำนวน 1 รางวัล และสำนักงานที่มีผลคะแนนในระดับ 2 และ 3 เป็นสำนักงานดีจำนวน 2 รางวัลได้รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล นอกจากนี้ยังได้กรุณามอบเงินรางวัลให้กับอีก 7 สำนักงานที่เหลือ เพื่อเป็นรางวัลในการร่วมแรงร่วมใจกันทำสำนักงานให้เกิดความเรียบร้อยอีกด้วย


และเมื่อเวลา 11.59 น. พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก ได้เป็นประธานจัดพิธีเทวาภิเษกบูชา องค์พระนารายณ์ ที่ประดิษฐาน ณ เทวสถานบริเวณหน้ากรมสารวัตรทหารบก โดยได้เชิญพราหมณ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระรูปองค์พระนารายณ์ , หลวงปู่ทวดลอยองค์ และเหรียญจันทร์ลอยพระนารายณ์-ท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 999 เหรียญ เพื่อมอบให้กับกำลังพลเพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังใจ สืบไป