ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บรรยายพิเศษเรื่อง “ การสำรวจพิเศษ สิ่งอุปกรณ์ 2,4 และ5


เมื่อ 4 มิ.ย. 62 เวลา 0900-1200 พล.ต.คณาพร มีสุวรรณ รอง.หน.คณะทำงานด้านส่งกำลังบำรุง นำคณะฯไปบรรยายพิเศษเรื่อง “ การสำรวจพิเศษ สิ่งอุปกรณ์ 2,4 และ5 “ ให้กับ ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการและ เจ้าหน้าที่ด้านส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงระดับมณทลทหารบกและกองบัญชาการช่วยรบ ของกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง เพื่อเตรียมการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์สำคัญของกองทัพบก ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต. ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฯ มีผู้เขัารับฟังการบรรยายรวมทั้งสิ้น 359 นาย