ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

มณฑลทหารบกที่ 24 กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24


วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ตามที่ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในวาระ 1 เมษายน 2562 ให้ พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ไปดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 2 และให้ พลตรี วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 มาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นั้น มณฑลทหารบกที่ 24 จึงได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เริ่มจากพิธีบวงสรวงสักการะพระรูป พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หน้ากองบัญชาการฯ จากนั้นเดินทางไปยังลานพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อกระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ และพร้อมที่จะนำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 2 ทั้งจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน