ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มทบ.41 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 41 จำนวน 72 คน

โดยแบ่งประเภททุนการศึกษาออก 4 ประเภท ดังนี้
✨1. ทุนการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนดีเด่น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 9 คน 
✨2.ทุนการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนดี ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 15 คน 
✨3.ทุนการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนพอใช้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 7 คน
✨4.ทุนการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และอนุปริญญา ประเภทเรียนดีเด่น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 18 คน
✨5.ทุนการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และอนุปริญญา ประเภทเรียนดี ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 7 คน
✨ 6.ทุนการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ประเภทเรียนพอใช้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 2 คน 
✨7.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีเด่น ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 คน
✨8.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1,000 คน
✨9.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภทเรียนพอใช้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1 คนทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณทหารบกที่ 41 ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดี ที่บุตร ธิดา ของกำลังพลภายในหน่วยมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนจนสามารถทำคะแนนได้ดีและมีผลการเรียนดีเด่นเป็นจำนวนมาก และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช